FB

mobile

Rating

Ocena wiarygodności kredytowej (rating)

Spółka PBG S.A. posiada ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez dwie wiodące międzynarodowe agencje ratingowe: Standard and Poor’s (S&P) oraz Moody’s.

Data aktualizacji Oceny ratingowe
Rok Miesiąc

S&P

Moody's

2011 Październik

BB - , perspektywa stabilna

więcej informacji

 
2011 Grudzień  

B2 , perspektywa stabilna

więcej informacji

2012 Maj

B+ , credit watch

więcej informacji

Caa1 , na liście obserwacyjnej pod kątem możliwego dalszego obniżenia

więcej informacji

2012 Maj

SD (selective default)

więcej informacji

 
2012 Czerwiec

D (default)

więcej informacji

 

 

 

D (default)

  Agencja Moody’s zaprzestaje publikowania ratingów PBG ze względu na fakt, iż Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

wiecej informacji

 

2012 Sierpień

 

Agencja Standard & Poor’s wycofała rating PBG i Spółka nie będzie podlegała dalszej weryfikacji i ocenie ratingowej Agencji. 

Wycofanie ratingu nastąpiło na wniosek Zarządu PBG, a związane jest z wydanym w dniu 13 czerwca br przez Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowieniem o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

więcej informacji

 

Skala jakości długoterminowej wiarygodności kredytowej

S&P Moody's

Rating

Znaczenie

Rating

Znaczenie

AAA

Doskonała jakość

Aaa

Doskonała jakość

AA+

Wysoka jakość

Aa1

Wysoka jakość

AA            Aa2           
AA- Aa3
A+

Dobra jakość

A1

Dobra jakość

A A2
A- A3
BBB+


Satysfakcjonująca jakość. Pewne niepewności w długim okresie.

Baa1


Satysfakcjonująca jakość. Pewne niepewności w długim okresie.

BBB Baa2
BBB- Baa3
BB+

Niejasna jakość/Spekulacyjna

Ba1

Niejasna jakość/Spekulacyjna

BB Ba2
BB- Ba3
B+

Niska jakość/Wysoce spekulacyjna. Zdolność do spłaty zadłużenia w długim okresie czasu może być niska.

B1

Niska jakość/Wysoce spekulacyjna. Zdolność do spłaty zadłużenia w długim okresie czasu może być niska.

B B2
B- B3
CCC+

Bardzo słaba jakość. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań jest realną możliwością.

Caa1

Bardzo słaba jakość. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań jest realną możliwością.

CCC Caa2
CCC- Caa3
CC

Pewnego rodzaju bankructwo wydaje się być możliwe.

   
C

Imminent default

Ca

Bankructwo

DDD

Bankructwo. Przewidywana poprawa na poziomie 90%-95%.

C

Bankructwo. Słabe perspektywy osiągnięcia pozycji akceptowalnej do zainwestowania w spółkę.

DD

Bankructwo. Przewidywana poprawa na poziomie 50%-90%.

   
D

Bankructwo. Przewidywana poprawa na poziomie <50%.

   

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.