array(1) { [2017]=> array(3) { [0]=> string(1) "9" [1]=> string(1) "6" [2]=> string(1) "2" } } Obligacje - Relacje inwestorskie - PBG S.A. - lider branży budowlanej w Polsce
FB

mobile

Obligacje

Obligacje - materiały informacyjne

INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie o zgodności IH 2017

 • Zaświadczenie o zgodności IH 2017

  ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

  Do:                  Pekao Investment Banking S.A. ("Agent Emisji")

  Od:                  PBG S.A. ("Emitent")

  Data:               21 września 2017 roku

  Dotyczy:         umowy emisyjnej i agencyjnej oraz o współfinansowaniu z dnia 31 lipca 2015 r. ("Umowa") oraz warunków emisji obligacji wyemitowanych na jej podstawie ("WEO")

  Szanowni Państwo,

  Terminy zdefiniowane w Umowie oraz w Warunkach Emisji Obligacji mają takie samo znaczenie w niniejszym dokumencie.

  Niniejszy dokument stanowi Zaświadczenie o Zgodności.

  potwierdzamy, że na dzień 30 czerwca  2017 roku:

  (a) łączny skumulowany od dnia 1 stycznia 2017 r. Zysk Netto ze Sprzedaży Emitenta oraz PBG oil and gas Sp. z o.o., wyniósł 752 tys. PLN; oraz

  (b) łączne skumulowane od dnia 1 stycznia 2017 r. przychody ze sprzedaży Emitenta oraz PBG oil and gas, z uwzględnieniem części przychodów przypadających na Emitenta lub PBG oil and gas z kontraktów rozliczanych metodą praw własności, bez podwójnego liczenia. (Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku jeśli obie spółki osiągnęły przychody z tytułu realizacji tego samego zakresu prac na projekcie - np. w ramach umowy głównej i podwykonawczej - uwzględniona zostanie jedynie wartość przychodów z umowy głównej), wyniosły 42 266 tys. PLN.

  w związku z tymWskaźnik Rentowności Sprzedaży wyniósł 1,78%, tym samym zobowiązanie Emitenta zawarte w art. 13.2 (Zobowiązania finansowe) zostało wypełnione.

  Potwierdzamy, że nie występuje żadna  Podstawa Natychmiastowego Wykupu lub Podstawa Wcześniejszego Wykupu.

  Niniejsze dokument podlega prawu polskiemu.

  Pobierz skan podpisanego dokumentu

   

 • raporty bieżące Spółki

 • inne informacje

  Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie informujeo gotowości udostępnienia Obligatariuszom danych, o których mowa w punkcie 11.5.2 oraz 11.5.3 Warunków Emisji Obligacji.

 • adres strony internetowej Agenta Zabezpieczenia Obligacji

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube