FB

mobile

Historia

2019

GRUPA KAPITAŁOWA: zarejestrowanie w dniu 03 czerwca połączenia PBG jako spółki przejmującej z PBG oil and gas;

2018

GRUPA KAPITAŁOWA: zarejestrowanie w dniu 21 marca połączenia PBG jako spółki przejmującej z PBG AVATIA; przyjęcie w dniu 5 kwietnia zaktualizowanej strategii dla Grupy Kapitałowej PBG  

2017

REALIZACJA UKŁADU: wprowadzenie do obrotu z dniem 27 lutego  obligacji wyemitowanych na podstawie Układu; wprowadzenie z dniem 8 sierpnia do obrotu giełdowego akcji serii A, serii H oraz serii I PBG,

GRUPA KAPITAŁOWA: podjęcie w dniu 20 października decyzji o zamiarze połączenia PBG ze spółką zależną PBG AVATIA Sp. z o.o.; zmniejszenie pakietu akcji RAFAKO S.A. zarządzanych przez PBG z 50% + 1 akcja do 33,33% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wskutek zarejestrowania w dniu 22 grudnia podwyższenia kapitału o emisję akcji serii K;

2016

REALIZACJA UKŁADU: uprawomocnienie się w dniu 16 czerwca postanowienia o zatwierdzeniu Układu; uprawomocnienie się 16 września postanowienia sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego - powrót do nazwy PBG S.A.; listopad: zarejestrowanie przez sąd zmiany Statutu PBG oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii H oraz warunkowe podwyższenie kapitału o emisję akcji serii I, przy jednoczesnym obniżeniu wartości nominalnej akcji PBG do 0,02 PLN/akcję; emisja obligacji związana z realizacją Układu zawartego z Wierzycielami;

RYNEK: zawarcie w dniu 10 listopada ugody w sprawie rozliczenia Stadionu Narodowego;

2015

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE: zatwierdzenie w dniu 29 kwietnia Propozycji Układowych skierowanych do Wierzycieli Spółki; podpisanie w dniach 31 lipca - 1 sierpnia dokumentacji restrukturyzacyjnej z Wierzycielami Finansowymi; przyjęcie Propozycji Układowych przez Zgromadzenie Wierzycieli PBG w głosowaniu w dniach 3 - 5 sierpnia; stwierdzenie w dniu 25 sierpnia, przez Sędziego Komisarza, zawarcia przez PBG Układu z Wierzycielami;

GRUPA KAPITAŁOWA: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej RAFAKO S.A. o emisję akcji serii J i zmniejszenie pakietu akcji zarządanych przez PBG S.A. do stanowiących 50% + 1 akcja w kapitale zakładowym RAFAKO;

2014

RYNEK: 14 listopada zakończony został, z wynikiem pozytywnym, odbiór końcowy inwestycji dotyczącej "Modernizacji i rozbudowy składu MPS Gardeja”. 27 października zakończony został, z wynikiem pozytywnym, odbiór końcowy budowy podziemnych zbiorników magazynowych w Porażynie. Spółki z Grupy PBG (RAFAKO, PBG oil and gas) pozyskały strategiczne kontrakty energetyczne: budowa nowych bloków w elektrowni  Jaworzno III, budowa dwóch bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole S.A., rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna.

ZMIANY W GK PBG: Po dwóch latach przerwy na fotel prezesa PBG wraca założyciel spółki Jerzy Wiśniewski.

2013

22 marca 2013 r. zakończony został, z wynikiem pozytywnym, Odbór Końcowy Inwestycji pod nazwą "Projekt LMG". Budowę kopalni LMG realizowało konsorcjum w składzie PBG (lider), Technig KTI (Włochy) i Thermo Designe Engineering (Kanada). Umowę z PGNiG podpisano 11 sierpnia 2008 r. i zakończono przed czasem.

2012

Dnia 13 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.
Tym samym od 13 czerwca 2012 r. nazwa Spółki brzmi: PBG SA w upadłości układowej.

2011

RYNEK: Był to rok dużych kontraktów związanych z EURO 2012. Grupa PBG miała znaczący udział w przygotowywaniu tego ważnego wydarzenia – wybudowała trzy z czterech aren sportowych w Polsce na mistrzostwa. W 2011 roku zakończona została budowa PGE Areny w Gdańsku i Stadionu Narodowego w Warszawie, rok wcześniej oddano Stadion Miejski w Poznaniu. Prowadzono także prace na innych strategicznych obiektach infrastrukturalnych przygotowywanych na Euro 2012 – autostradach A1 i A4 oraz S5.

ZMIANY W GK PBG: Ważnym elementem nowej strategii spółki było przeprowadzenie w 2011 roku dwóch akwizycji – przejęcie pakietu kontrolnego w Energomontażu Południe oraz akwizycja RAFAKO. Transakcje te rozpoczęły znaczące zmiany związane z repozycjonowaniem biznesu Grupy PBG w stronę budownictwa energetycznego oraz konsolidację działalności energetycznej Grupy wokół Rafako.

GIEŁDA: Zawieszono negocjacje z hiszpańską spółką OHL w sprawie sprzedaży pakietów większościowych w spółkach Hydrobudowa Polska SA i Aprivia SA. Podtrzymano natomiast zamiar kontynuowania współpracy z OHL w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych w Polsce i za granicą.

2010

RYNEK: Pozyskanie jednego z najbardziej strategicznych kontraktów w historii spółki o znaczeniu ogólnopolskim i światowym – opracowanie i wykonanie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Pozyskanie kontraktów na budowę dróg i autostrad. Zakończenie budowy jednego z trzech stadionów na Euro 2012 – oddanie do użytku Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

ZMIANY W GK PBG: Spółka w zrobiła pierwszy krok ku nowemu obszarowi – energetyce. Nabycie 25% i 1 akcji Energomontaż Południe.

GIEŁDA: Rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami OHL w zakresie podjęcia współpracy zagranicznej oraz sprzedaży pakietów większościowych w spółkach Hydrobudowa Polska i Aprivia – w perspektywie wejście w obszar operatorstwa.
 

2009

RYNEK: Dalsze umacnianie pozycji w obszarze budownictwa mieszkaniowego poprzez wzmocnienie GK PBG Dom o kolejne spółki celowe, utworzone w celu realizacji projektów deweloperskich. Zdobycie kolejnych zleceń związanych z budową stadionów na Euro 2012: Stadionu Narodowego w Warszawie i PGE Areny w Gdańsku.

ZMIANY W GK PBG: Realizacja strategii wychodzenia na rynki zagraniczne poprzez zawiązanie PBG Export.

GIEŁDA: Na Giełdzie Papierów Wartościowych miała miejsce IV emisja akcji PBG.
 

2008

RYNEK: Umacnianie pozycji w obszarze budownictwa drogowego, mieszkaniowego, renowacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

W tym roku spółka wygrywa także przetargi na realizację dużych projektów dla PGNiG – zagospodarowanie złóż Lubiatów-Międzychód-Grotów; budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach; ponadto nastąpiło podpisanie umowy na realizacją Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

ZMIANY W GK PBG: Włączenie do Grupy spółki BETPOL, wzmocnienie GK PBG Dom o spółki BUDWIL i PBG Dom Invest, wzmocnienie GK Hydrobudowa Polska o PRG Metro i Hydrobudowa Polska Konstrukcje (obecnie PBG Technologia) oraz zawiązanie spółek APRIVIA, AVATIA, Gdyńska Projekt, Górecka Projekt.

2007

RYNEK: Spółka wkroczyła w nowe obszary działalności związane z budownictwem drogowym, mieszkaniowym, rynkami zagranicznymi.

ZMIANY W GK PBG: Grupa Kapitałowa wzmocniła się o nowe spółki z dotychczasowych obszarów: Hydrobudowa 9; pierwsze spółki zagraniczne: nabycie GasOil Engineering oraz zawiązanie Excan Oil&Gas Engineering. Grupa Kapitalowa powiększyła się także o spółki z nowych sektorów: budownictwa drogowego: Dromost, Prid, Brokam, Bathinex; budownictwa kubaturowego: PBG Dom i Apartamenty Poznańskie.

Nastąpiło także połączenie Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudową Śląsk i stworzenie spółki  Hydrobudowa Polska.

GIEŁDA: Ponadto w tym roku miała miejsce III emisja akcji PBG.
 

2006

RYNEK: Spółka zwiększyła swoją aktywność w sektorze związanym z ochroną środowiska. Ponadto PBG podpisało w tym roku umowę z PGNiG na budowę Odazotowni Grodzisk w miejscowości Snowidowo, czyli przemysłowej instalacji służącej do usuwania azotu z gazu ziemnego zaazotowanego.

ZMIANY W GK PBG: zakup akcji spółki KWG oraz Hydrobudowa Śląsk.

GIEŁDA: W tym roku miała także miejsce II emisja akcji PBG. Wejście na giełdę i dwie emisje akcji umożliwiły budowanie silnej Grupy Kapitałowej złożonej z doświadczonych w swoich branżach spółek, posiadających wyspecjalizowane zespoły i szerokie referencje.
 

2005

RYNEK: Wkroczenie w nowy sektor związany z renowacjami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

ZMIANY W GK PBG: Zakup udziałów w spółce Metorex, akcji spółki Infra  oraz kolejnych akcji spółki Hydrobudowa Włocławek. Rok 2005 przyniósł spółce nowe kontrakty – realizacja pierwszych projektów dla PKN Orlen. Nieustanny rozwój Grupy Kapitałowej, coraz większe zlecenia wiązały się z rosnącym zapotrzebowaniem na środki finansowe.

2004

Zmiana formy prawnej i nazwy spółki z Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. na PBG S.A. wiązała się z krokiem milowym w historii spółki – wejściem firmy na giełdę.

GIEŁDA: 2 lipca 2004 roku miał miejsce debiut PDA spółki PBG S.A. na GWP. Dzięki niemu pozyskane zostały środki niezbędne do dalszego rozwoju spółki oraz tworzonej przez nią Grupy Kapitałowej PBG. Staliśmy się firmą rozpoznawaną w Polsce.

2003

RYNEK: Rok ten przyniósł kolejne kontrakty w działalności związanej z gazem i ropą. Spółka po raz pierwszy wchodzi na rynek wykonawstwa kopalni ropy naftowej realizując projekty kopalń w Dzieduszycach i Sławoborzu na bazie kanadyjsko-niemieckiej technologii bezobsługowych kopalń ropy naftowej.

Przez kolejne lata konsekwentnie realizowana jest strategia rozwijania silnej grupy budowlanej.

2002

RYNEK: Rok ten przyniósł przełom w ekspansji na nowe obszary działalności – ochronę środowiska i hydrotechnikę.
Jednym z istotnych etapów w historii spółki było wykonanie stacji separacji i magazynowania gazu płynnego we Władysławowie.
Po raz pierwszy w Polsce wykorzystaliśmy technologię separacji LPG i C5+ oraz wykonaliśmy ziemną pochodnię do spalania gazów zrzutowych w elektrociepłowni na Helu.

ZMIANY W GK PBG: Zakupiony został pierwszy pakiet akcji spółki Hydrobudowa Włocławek – był to krok w kierunku poszerzenia rynku wykonawczego o hydrotechnikę.

2001

Kolejnym przełomowym etapem było zakończenie w 2001 roku budowy największej w Polsce, skomplikowanej instalacji Bezobsługowej Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko – Technologie Gazowe Piecobiogaz jest generalnym realizatorem inwestycji.

2000

W latach 1999–2001 zrealizowano programy B-O-T w Trzemesznie, Złotowie i Tomaszowie Bolesławieckim – jako pierwsi w Polsce zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy instalacje kriogeniczne, wykorzystujące skroplony gaz ziemny – LNG przy gazyfikacji i uciepłownieniu miast i gmin oraz dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

Sukces tych realizacji spowodował wydzielenie części działalności spółki Technologie Gazowe Piecobiogaz i powołanie w 2000 r. spółki KRI, która rozpoczęła swoją działalność w roku 2001.
 

1999

Rok 1999 wytyczył nowy kierunek w działalności spółki. Konsekwentna realizacja strategii nastawionej na poszukiwanie nowych obszarów rozwoju przełożyła się na pozyskanie w 1999 roku kontraktu na zaprojektowanie i budowę pierwszej w Polsce bezobsługowej kopalni gazu ziemnego Bonikowo-1, a później w Racocie.

1998

Spółka zakupiła od amerykańskiej firmy T.D. Williamson urządzeniavi technologię wykonywania prac na czynnych obiektach gazowych bez przerywania dostaw gazu ziemnego do odbiorców, a następnie bezwykopową metodę renowacji rurociągów Compact Pipe na licencji holenderskiej firmy Wavin.

Ponadto w tym samym roku opracowano programy organizacji finansowania oraz realizacji inwestycji gazyfikacji i modernizacji kotłowni (przebudowa z węglowych na gazowe) dla samorządów terytorialnych w formule B-O-T (Budowa-Operatorstwo-Transfer).

Od 1998 roku do dzisiaj siedzibą firmy jest Wysogotowo koło Poznania.

1997

Zgodnie z przyjętą strategią właściciele Spółki Piecobiogaz s.c. podjęli decyzję o powołaniu do życia spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o., która przejęła część działalności spółki cywilnej, tj. działalność w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych.

Dynamiczny rozwój spółka zawdzięczała wdrażaniu najnowocześniejszych światowych technologii oraz zatrudnianiuvi szkoleniu młodej, wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej.

1996

W tym roku wprowadziliśmy do oferty usługę renowacji gazociągów przy użyciu hermetycznej metody opartej na amerykańskiej technologii T.D. Williamson, dzięki której możliwe były prace na czynnych gazociągach.

1995

Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu – stacji redukcyjno-pomiarowych typu „Piecobiogaz”.

Nawiązanie współpracy z odbiorcą tego produktu – PGNiG oraz budowa stacji i gazociągów na terenie całej Polski.

1994

Rodzinna firma pod nazwą Piecobiogaz s.c. Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska z dniem 26 stycznia 1994 roku rozpoczyna działalność.

Spółka specjalizuje się w wykonawstwie, modernizacji i obsludze stacji redukcyjno-pomiarowych oraz w budowie gazociągów stalowych i polietylenowych służących do przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.