FB

mobile

Prospekt emisyjny

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”), 776.948.780 akcji serii H oraz 12.806.811 akcji serii I spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,02 zł każda („Akcje”).

W dniu 23 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.pbg-sa.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Dopuszczenia, zawierającym informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach) oraz Dopuszczeniu.

Poprzednie prospekty emisyjne akcji PBG S.A.:

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube