FB

mobile

Dane finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej PBG.

UWAGA

UWAGA Aktualne wyniki finansowe GK PBG znajdują się tutaj.

Rachunek wyników 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży 1 839 592 1 227 600 1 530 248 1 798 815 1 987 014 1 869 093
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -918 413 -26 952 94 494 117 652 121 156 172 834
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 519 280 333 217 -46 254 -190 638 820 391 -42 906
Amortyzacja 140 656 32 560 23 748 45 887 21 863 16 546
EBITDA -3 378 624 365 777 -22 506 -144 751 842 254 -26 360
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 849 295 257 551 -84 388 -177 575 838 731 -30 412
Wydatki inwestycyjne -290 449 -28 121 -20 972 -59 544 10 478 6 277
Bilans 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa trwałe 1 415 699 1 014 080 1 072 886 879 473 726 984 465 380
Aktywa obrotowe 1 931 774 1 665 378 1 116 319 1 312 279 1 172 947 1 008 172
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 173 536 173 894 104 693 341 746 121 109 192 175
Aktywa razem 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916 1 637 224
Kapitał własny -1 118 464 -582 846 -672 757 -808 100 228 335 287 607
Zobowiązania długoterminowe 1 029 953 615 093 526 842 579 028 733 463 537 633
Zobowiązania krótkoterminowe 3 154 451 2 647 211 2 335 120 2 422 879 999 118 811 984
Pasywa razem 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916 1 637 224
Liczba akcji (szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 770 705 820 804 051 000
Zysk na akcję (w zł) -199,32
Wartość księgowa na akcję (w zł)
ROA -110,20
ROE 441

dane w tys. zł.

Zobacz wykresy danych finansowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.