FB

mobile

Dane finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej PBG.

UWAGA

UWAGA Aktualne wyniki finansowe GK PBG znajdują się tutaj.

Rachunek wyników 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 2 740 311 3 670 739 1 839 592 1 227 600 1 530 248 1 798 815 1 987 014
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 347 236 349 194 -918 413 -26 952 94 494 117 652 121 156
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 272 710 269 312 -3 519 280 333 217 -46 254 -190 638 820 391
Amortyzacja 46 713 59 954 140 656 32 560 23 748 45 887 21 863
EBITDA 319 683 329 266 -3 378 624 365 777 -22 506 -144 751 842 254
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 224 315 160 883 -2 849 295 257 551 -84 388 -177 575 838 731
Wydatki inwestycyjne -692 331 -423 535 -290 449 -28 121 -20 972 -59 544 -10 478
Bilans 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktywa trwałe 1 599 128 2 306 193 1 415 699 1 014 080 1 072 886 879 473 726 984
Aktywa obrotowe 3 155 834 4 200 772 1 931 774 1 665 378 1 116 319 1 312 279 1 172 947
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 708 509 557 004 173 536 173 894 104 693 341 746 121 109
Aktywa razem 4 754 962 6 506 965 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916
Kapitał własny 1 831 446 1 679 360 -1 118 464 -582 846 -672 757 -808 100 228 335
Zobowiązania długoterminowe 985 574 732 303 1 029 953 615 093 526 842 579 028 733 463
Zobowiązania krótkoterminowe 1 937 942 3 504 116 3 154 451 2 647 211 2 335 120 2 422 879 999 118
Pasywa razem 4 754 962 6 506 965 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916
Liczba akcji (szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 438 785 030
Zysk na akcję (w zł) 15,69 11,25 -199,32
Wartość księgowa na akcję (w zł) 112,29 158,83
ROA 4,70 2,60 -110,20
ROE 14 7,50 441

dane w tys. zł.

Zobacz wykresy danych finansowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube