FB

mobile

Dane finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej PBG.

UWAGA

UWAGA Aktualne wyniki finansowe GK PBG znajdują się tutaj.

Rachunek wyników 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody ze sprzedaży 2 740 311 3 670 739 1 839 592 1 227 600 1 530 248 1 798 815
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 347 236 349 194 -918 413 -26 952 94 494 117 653
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 272 710 269 312 -3 519 280 333 217 -46 254 -190 638
Amortyzacja 46 713 59 954 140 656 32 560 23 748 46 035
EBITDA 319 683 329 266 -3 378 624 365 777 -22 506 -144 603
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 224 315 160 883 -2 849 295 257 551 -84 388 -177 575
Wydatki inwestycyjne 144 108 400 659 245 428 -14 997 -9 153 -28 234
Bilans 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktywa trwałe 1 599 128 2 306 193 1 415 699 1 014 080 1 072 886 879 473
Aktywa obrotowe 3 155 834 4 200 772 1 931 774 1 665 378 1 116 319 1 314 334
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 708 509 557 004 173 536 173 894 104 693 341 746
Aktywa razem 4 754 962 6 506 965 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807
Kapitał własny 1 831 446 1 679 360 -1 118 464 -582 846 -672 757 -808 100
Zobowiązania długoterminowe 985 574 732 303 1 029 953 615 093 526 842 579 028
Zobowiązania krótkoterminowe 1 937 942 3 504 116 3 154 451 2 647 211 2 335 120 2 422 879
Pasywa razem 4 754 962 6 506 965 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807
Liczba akcji (szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Zysk na akcję (w zł) 15,69 11,25 -199,32
Wartość księgowa na akcję (w zł) 112,29 158,83
ROA 4,70 2,60 -110,20
ROE 14 7,50 441

dane w tys. zł.

Zobacz wykresy danych finansowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube