FB

mobile

Dane finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej PBG.

UWAGA

UWAGA Aktualne wyniki finansowe GK PBG znajdują się tutaj.

Rachunek wyników 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży 3 670 739 1 839 592 1 227 600 1 530 248 1 798 815 1 987 014 1 869 093
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 349 194 -918 413 -26 952 94 494 117 652 121 156 172 834
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 269 312 -3 519 280 333 217 -46 254 -190 638 820 391 -42 906
Amortyzacja 59 954 140 656 32 560 23 748 45 887 21 863 16 546
EBITDA 329 266 -3 378 624 365 777 -22 506 -144 751 842 254 -26 360
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 160 883 -2 849 295 257 551 -84 388 -177 575 838 731 -30 412
Wydatki inwestycyjne -423 535 -290 449 -28 121 -20 972 -59 544 10 478 6 277
Bilans 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa trwałe 2 306 193 1 415 699 1 014 080 1 072 886 879 473 726 984 465 380
Aktywa obrotowe 4 200 772 1 931 774 1 665 378 1 116 319 1 312 279 1 172 947 1 008 172
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 557 004 173 536 173 894 104 693 341 746 121 109 192 175
Aktywa razem 6 506 965 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916 1 637 224
Kapitał własny 1 679 360 -1 118 464 -582 846 -672 757 -808 100 228 335 287 607
Zobowiązania długoterminowe 732 303 1 029 953 615 093 526 842 579 028 733 463 537 633
Zobowiązania krótkoterminowe 3 504 116 3 154 451 2 647 211 2 335 120 2 422 879 999 118 811 984
Pasywa razem 6 506 965 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916 1 637 224
Liczba akcji (szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 770 705 820 804 051 000
Zysk na akcję (w zł) 11,25 -199,32
Wartość księgowa na akcję (w zł) 158,83
ROA 2,60 -110,20
ROE 7,50 441

dane w tys. zł.

Zobacz wykresy danych finansowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.