FB

mobile

Strategia GK PBG

Strategia PBG, zakłada długoterminowy wzrost wartości jej Grupy Kapitałowej, poprzez rozwój i umacnianie poszczególnych podmiotów w ich podstawowych obszarach działalności, do których Grupa zalicza:

·         EPC i generalne wykonawstwo w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw;

·         EPC i generalne wykonawstwo w sektorze energetycznym;

·         serwis i utrzymanie obiektów infrastruktury energetycznej i gazowej.

 

Celami strategicznymi Grupy są:

·        odbudowanie pozycji lidera na rynku krajowym, świadczącego kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i realizacji projektów dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budownictwa specjalistycznego, z wykorzystaniem synergii spółek PBG oraz PBG oil and gas;

·         umacnianie przez RAFAKO pozycji krajowego lidera w sektorze energetyki;

·         rozwój działalności związanej z serwisem oraz utrzymaniem infrastruktury i obiektów w obu strategicznych segmentach działalności Grupy;

·         poszerzanie działalności o nowe rynki, takie jak infrastruktura przemysłowa, w których spodziewane sąistotne inwestycje oraz wzrost liczby projektów do realizacji;

·         dalsza ekspansja działalności na rynkach zagranicznych w obu strategicznych segmentach działalności Grupy;

·         realizacja zobowiązańwynikających z Układu;

·         zapewnienie finansowania działalności Grupy.

 

 

Osiągnięcie wyznaczonych przez Grupę celów strategicznych, będzie możliwe tylko pod warunkiem niezakłóconej realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z zawartego przez PBG Układu z wierzycielami oraz emisji Obligacji. Są to nie tylko zobowiązania finansowe, na które składają się spłaty rat układowych oraz wykup Obligacji w określonych terminach, ale zaliczają się do nich również innego rodzaju zobowiązania nałożone na Spółkę. Jednym z głównych źródeł finansowania zobowiązań finansowych PBG, wynikających z Układu i Obligacji jest sprzedaż majątku nieoperacyjnego Spółek z Grupy, w szczególności nieruchomości w Polsce oraz wyście z projektu na Ukrainie. Realizacja programu dezinwestycji, zgodnie z założeniami i harmonogramem, jest kluczowym elementem powodzenia restrukturyzacji.

 

 

 

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube