FB

mobile

Informacje prasowe RI

Agencja Moody’s obniża PBG rating PDR do poziomu Caa3/LD, a rating CFR do poziomu Caa1

2012-05-25

 

Agencja Moody’s obniża PBG rating PDR do poziomu Caa3/LD, a rating CFR do poziomu Caa1

 

Agencja Moody’s zaktualizowała ratingi nadane PBG w związku z bieżącą sytuacją Grupy. Analitycy obniżyli rating odzwierciedlający prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań (PDR) do poziomu Caa3/LD z B2. To wynik, zawartego na początku maja, porozumienia pomiędzy PBG i bankami finansującymi spółkę oraz przedłużenia części linii kredytowych. Z kolei obniżenie ratingu kredytowego, corporate family rating (CFR) do poziomu Caa1 z B2 jest konsekwencją pogorszenia wskaźników zadłużenia Grupy PBG.

Agencja traktuje porozumienie z bankami i odroczenie spłaty części zobowiązań jako ograniczoną niewypłacalność (LD). Po upływie trzech dni agencja usunie oznaczenie LD.

 

Moody’s zwraca uwagę na wzrost wskaźnika zadłużenia do EBITDA (odpowiednio skorygowanego przez agencję) do 10x na koniec I kw. 2012 r. z 4,7x na koniec III kw. 2011 r. Wzrost spowodowany jest m.in. wydatkami związanymi z przejęciem 66 proc. akcji  Rafako, obecnie kluczowego aktywa w Grupie PBG oraz zwiększeniem zaangażowania w budownictwo drogowe i gorszymi od oczekiwanych wynikami operacyjnymi.

Agencja wskazuje na działania Grupy PBG zmierzające do poprawy sytuacji płynnościowej, m.in. sprzedaż aktywów niestrategicznych oraz refinansowanie zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe m.in. poprzez  pozyskanie środków z emisji obligacji zamiennych na akcje. Ze sprzedaży niestrategicznych aktywów, w tym nieruchomości, Grupa PBG może pozyskać w tym roku 100 mln zł. Z kolei planowana emisja obligacji zamiennych na akcje ma wartość 1,2 mld zł. Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy mogą być zainteresowani objęciem obligacji.

 

Rating odzwierciedla również mniejszą, w stosunku do podobnych zagranicznych spółek, skalę działalności Grupy PBG. Agencja zwraca jednak uwagę, że dzięki specjalizacji w segmencie gazu i wody grupa jest mniej narażona na konkurencję.

Moody’s, w komentarzu do ratingu, zauważa spadek marży EBITA Grupy PBG do 7,5 proc. w 2011 r. ze średnio 12 proc. w latach 2007-2009. Obniżka ta jest spowodowana ekspansją Grupy PBG poza wysokomarżowe segmenty gazu i wody tj. m.in. w budownictwie drogowym. Okupione wzrostem wskaźników zadłużenia przejęcie Rafako i Energomontażu-Południe, a przez to silne zaangażowanie w wysokomarżowy sektor budownictwa energetycznego, w kolejnych latach powinno z kolei spowodować poprawę uzyskiwanych marż.

 - Ocena ratingowa Moody's koncentruje się przede wszystkim na naszej bieżącej sytuacji. Warto jednak zauważyć, że działania, które prowadzimy mające na celu pozyskanie finansowania z różnych źródeł tj. kredytu pomostowego, sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością czy plasowaniem emisji obligacji zamiennych na akcje mogą radykalnie zmienić sytuację i zdecydowanie polepszyć naszą płynność a co jest z tym związane ocenę agencji" - komentuje PrzemysławSzkudlarczyk, Wiceprezes Zarządu PBG.

Ratingi zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością ich obniżenia. Analitycy agencji będą w szczególności obserwować możliwość poprawy sytuacji płynnościowej uzależnionej od relacji z bankami i dostępu do bieżących źródeł finansowania, a także perspektyw Grupy, których odzwierciedleniem będą prognozy wyników finansowych. Te zostaną opublikowane w czerwcu.

Podstawą metodologiczną wykorzystaną przy ocenie ratingowej PBG był dokument „Metodologia dla Sektora Budowlanego” (Moody’s Global Construction Methodology) opublikowany w listopadzie 2010 r. Dokument ten jest dostępny do wglądu w zakładce poświęconej polityce kredytowej (Credit Policy) na stronie www.moodys.com.

< lista informacji prasowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.