FB

mobile

Informacje prasowe RI

Agencja Standard & Poor's przyznaje długoterminowy rating spółki dla PBG na poziomie BB-, z perspektywą stabilną

2011-10-28
 • Zgodnie ze stosowaną przez Standard & Poor’s metodologią, ocena ratingowa PBG składa się z dwóch części: oceny profilu ryzyka działalności, która określona została jako „fair” oraz oceny profilu ryzyka finansowego, która określona została jako „aggressive”
 • Wyznaczenie ratingu na poziomie perspektywy stabilnej odzwierciedla przekonanie Standard & Poor’s, że PBG będzie korzystać z dobrych perspektyw branży budowlanej w Polsce oraz że utrzyma rentowność operacyjną i solidną strukturę kapitałów
 • Poddanie się ocenie ratingowej to pierwszy krok Zarządu PBG w kierunku restrukturyzacji zadłużenia, w tym przede wszystkim jego zamiany z krótkoterminowego na długoterminowe oraz pozyskania nowych źródeł finansowania m.in. na rynku euroobligacji

W swoim raporcie, analitycy Standard & Poor’s wskazali, że korzystnie na ocenę ratingową wpływa wiodąca pozycja PBG w branży budowlanej w Polsce, która stawia spółkę w dobrej pozycji do skorzystania z dużej ilości planowanych inwestycji infrastrukturalnych i  inwestycji w obiekty użyteczności publicznej w ciągu kilku następnych lat, a także solidne marże operacyjne i stabilna struktura kapitałów  z punktu widzenia poziomu przyznanej oceny ratingowej.

Analitycy Standard and Poor’s wskazali, że niekorzystny wpływ na ocenę ratingową PBG ma jej ekspozycja na ryzyko związane z realizacją projektów w sektorze budowlanym, który podlega cykliczności i presji konkurencyjnej. Ponadto, negatywny wpływ na przyznaną ocenę ma niewielka skala działalności PBG, słaby profil przepływów pieniężnych oraz ograniczona dywersyfikacja, w tym przede wszystkim brak obecności na rynkach zagranicznych.

Zdaniem Standard & Poor’s, mimo szybkiego wzrostu organicznego oraz wzrostu na drodze przejęć, PBG utrzymuje mocną strukturę kapitałów. Analitycy spodziewają się, że sfinalizowanie transakcji nabycia przez PBG 50% plus jedna akcja generalnego wykonawcy i producenta urządzeń dla energetyki Rafako będzie skutkowało tymczasowym pogorszeniem covenantów, ale prognozują, że wartość wskaźnika „zadłużenie netto do EBTIDA” w ujęciu pro forma nie powinna istotnie przekroczyć 3x.  Standard and Poor’s zakłada, że  PBG będzie nadal realizować umiarkowaną politykę finansową, co stanowi ważny czynnik przy ustalaniu oceny ratingowej.

Wskazując na stabilną perspektywę ratingu, Standard & Poor’s opiera się  na założeniu, że PBG utrzyma swoją dotychczasową ostrożną politykę w zakresie zarządzania ryzykiem, będzie zarządzać swoim profilem płynności w celu pokrycia krótkoterminowego zapotrzebowania na gotówkę i potrzeb związanych ze spłatą zapadającego zadłużenia oraz będzie kontynuować umiarkowaną politykę finansową.

Poddanie się ocenie ratingowej związane jest z podjęciem przez Zarząd działań mających na celu restrukturyzację zadłużenia Grupy PBG.

Podsumowanie komunikatu wydanego przez agencję Standard & Poor’s będzie dostępne w języku angielskim przez kolejne 7 dni na stronie internetowej agencji: www.standardandpoors.com.

< lista informacji prasowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.