FB

mobile

Informacje prasowe RI

Agencja Standard & Poor’s obniża PBG długoterminowy rating do poziomu SD z poziomu B+

2012-05-31

Agencja Standard & Poor’s obniża PBG długoterminowy rating do poziomu SD z poziomu B+

 

Aktualizacja oceny ratingowej Standard & Poor’s (S&P) jest konsekwencją, zawartego na początku maja, porozumienia pomiędzy PBG i bankami finansującymi spółkę oraz niepozyskania przez Grupę PBG dodatkowego finansowania. Rating został usunięty z listy obserwacyjnej odzwierciedlającej możliwość jego dalszego obniżenia.

S&P zauważa, że porozumienie z bankami finansującymi PBG jest pierwszym krokiem w procesie restrukturyzacji zadłużenia spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy, banki nie będą domagać się spłaty należności z tytułu wymagalnych kredytów krótkoterminowych do dnia wygaśnięcia umowy tj. 19 lipca 2012 r. Umowa z bankami wydłużyła terminy spłaty zobowiązań, a banki nie otrzymały z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Agencja w uzasadnieniu aktualizacji ratingu zwraca uwagę na dotychczas niezakończony proces pozyskiwania finansowania pomostowego w wysokości 200 mln zł, które mają być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki.

Mimo, że PBG regularnie spłaca wszelkie odsetki z tytułu posiadanego zadłużenia, brak wynagrodzenia kredytodawców za wydłużenie terminów wymagalności kredytów i fakt, że zawarta przez PBG umowa z bankami finansującymi nie zostałaby zawarta w normalnych warunkach prowadzenia działalności, według kryteriów S&P stanowią przypadek restrukturyzacji zagrożonego zadłużenia.

Ponieważ restrukturyzacja nie obejmuje całego zadłużenia PBG, nie są nią objęte obligacje zapadające we wrześniu 2012 r. i w 2013 r., S&P przyznała PBG rating SD (Selective Default).

- Podpisując umowę z bankami finansującymi PBG zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to miało odzwierciedlenie w ocenie agencji ratingowych – komentuje Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes zarządu PBG.

Agencja dokona ponownej oceny profilu kredytowego PBG po wygaśnięciu umowy z bankami finansującymi spółkę.

< lista informacji prasowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.