FB

mobile

Informacje prasowe RI

Agencje Standard & Poor’s oraz Moody’s obniżyły ratingi dla PBG do poziomu D

2012-06-11

Agencje Standard & Poor’s oraz Moody’s obniżyły ratingi dla PBG do poziomu D

Agencje Standard & Poor's Ratings Services (S&P) oraz Moody’s zaktualizowały swoje oceny ratingowe dla PBG. Obie agencje wyznaczyły nowe poziomy ratingów na D (default) wskazując, że jest to pochodna złożenia wniosku o upadłość układową przez PBG oraz spółki zależne Hydrobudowa Polska i APRIVIA.  Złożenie wniosków jest z kolei następstwem nieuzyskania przez PBG środków umożliwiających finansowanie bieżącej działalności, w tym płatności na rzecz podwykonawców.

S&P obniżył rating długoterminowy z SD (selective default) do D (default). Podobną decyzję podjęła Agencja Moody’s obniżając rating PDR (probability of default rating) do poziomu D (z poziomu Caa1), a także rating CFR (corporate family rating) do poziomu Ca (z poziomu Caa3).

Agencje wskazują, że ich decyzja o obniżeniu ratingów związana jest ze złożeniem wniosków o upadłość przez PBG oraz jej dwie spółki zależne. Analitycy podkreślają, że zgodnie z oświadczeniem wydanym przez PBG,powodem złożenia wniosku jest trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z przedłużających się rozmów z bankami, realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych charakteryzujących się niskimi marżami oraz braku pełnego rozliczenia robót na kontrakcie dotyczącym Stadionu Narodowego. Trudna sytuacja płynnościowa Grupy PBG jest również konsekwencją wycofania się jednego z banków z finansowania akwizycji RAFAKO  i koniecznością sfinansowania tej transakcji ze środków własnych i limitów kredytowych.

Ponadto, Moody’s, jako powód obniżenia ratingów, wskazuje na wypowiedzenie umowy standstill z bankami finansującymi, które podpisując taką umowę zgodziły się na tymczasowe wydłużenie terminów spłaty kredytów.

Dodatkowo uzasadniając obniżenie ratingu PDR, Moody’s wskazuje, iż ogólny poziom zaspokojenia roszczeń wierzycieli PBG będzie prawdopodobnie niższy niż 65%. Zdaniem Moody’s, istnieje duże ryzyko nieuzyskania zgód wierzycieli na zaproponowane przez PBG warunki restrukturyzacji zadłużenia, co może zmusić PBG do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. W wypadku ostatecznej likwidacji PBG, jest prawdopodobne, że poziom zaspokojenia roszczeń ulegnie obniżeniu, zwłaszcza w odniesieniu do należności handlowych, które stanowią największą część aktywów.

< lista informacji prasowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.