FB

mobile

Raporty bieżące

03/2010: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

2010-01-13

W nawiązaniu do raportu bieżącego 79/2009 z dnia 30 października 2009 roku, (dostępny pod adresem internetowym:  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/79-2009-zmiana-umowy-znaczacej.html) Zarząd Spółki PBG SA informuje o powzięciu w dniu 12 stycznia 2010 roku informacji o zawarciu w dniu 23 grudnia 2009 roku aneksu do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG („Kredytobiorcy”) tj.: PBG SA, Hydrobudowa Polska SA, INFRA SA, Hydrobudowa 9 SA oraz APRIVIA SA a Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie.


Na mocy zawartego aneksu zwiększona została wysokość linii kredytowej z kwoty 90.000.000 złotych do kwoty 138.000.000 złotych na okres do dnia 31 stycznia 2010 roku a następnie na okres od dnia 31 stycznia 2010 roku do kwoty 125.000.000 złotych.
Niniejszym aneksem wydłużony został ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej do dnia 30 grudnia  2017 roku. Jednocześnie stroną umowy zostały kolejne spółki z Grupy Kapitałowej PBG - APRIVIA SA oraz Hydrobudowa 9 SA.

Zgodnie z postanowieniami aneksu linia kredytowa do kwoty 133.000.000 złotych w okresie do dnia 30 stycznia 2010 roku oraz do kwoty 120.000.000 złotych w okresie od 31 stycznia 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku może być wykorzystana:
1) do kwoty 73.000.000 zł w okresie do dnia 30 stycznia 2010 roku oraz do kwoty 60.000.000 złotych w okresie od 31 stycznia 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku lub równowartość tych kwot w EUR lub USD
1. w okresie do dnia 30.11.2010 w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
2. w okresie do dnia 30.12.2017 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji,
2) do kwoty 60.000.000 złotych lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD:
3. w okresie do dnia 30.11.2010 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, z tym, że do kwoty 13.000.000 złotych w formie gwarancji przetargowych, przy czym okres obowiązywania  najdłuższej gwarancji upływa w dniu 30.12.2017 roku.
W okresie do dnia 30.11.2010 linia do kwoty 5.000.000,00 zł może być wykorzystana na transakcje zawierane z Kredytobiorcą na podstawie „Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A.” i/lub „Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.”, w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego”, przy czym okres obowiązywania najdłuższej transakcji w ramach limitu transakcyjnego upływa w dniu 30.11.2015 roku.
W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego Kredytobiorcy złożyli oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 207.000.000 złotych z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 grudnia 2020 roku.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 97,53 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.