FB

mobile

Raporty bieżące

79/2009: Zmiana umowy znaczącej

2009-10-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 2 maja 2007 roku raportu 46/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku, raportu nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku,  raportu 49/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku oraz raportu 58/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku (dostępne pod adresem:
http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace.html) Zarząd PBG SA  informuje o powzięciu w dniu 29 października 2009 roku informacji o podpisaniu przez PBG S.A. wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: Hydrobudowa Polska SA oraz INFRA SA z dniem 25 lipca 2009 roku aneksu do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie.

Na mocy zawartego aneksu obniżona została wysokość linii kredytowej  z kwoty 100 000 000,00 zł. do kwoty 90 000 000,00 zł.
Ponadto skrócony został do dnia 30 grudnia  2014 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej.


Zgodnie z postanowieniami aneksu linia kredytowa może być wykorzystana:

1) do kwoty 85 000 000,00 zł.

- w okresie do dnia 23.08.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD,
- w okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu akredytyw,

2) do kwoty 73 000 000,00 zł. lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD:

- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD,
- w okresie do dnia 30.12.2014 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji

3) do kwoty 40 000 000,00 zł. lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD:

- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, z tym, że do kwoty 13 mln zł. w formie gwarancji przetargowych, przy czym okres obowiązywania  najdłuższej gwarancji upływa w dniu 30.12.2014 roku.


W okresie do dnia 30.11.2009 linia do kwoty 5.000.000,00 zł może być wykorzystana w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należności Banku wynikających z transakcji zawartych z Kredytobiorcami na podstawie „Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A.” i/lub „Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.”, w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego”, przy czym okres obowiązywania najdłuższej transakcji w ramach limitu transakcyjnego upływa w dniu 30.12.2014 roku.

 

Na podstawie zawartego aneksu wszyscy Kredytobiorcy zobowiązali się solidarnie dokonać spłaty linii w części dotyczącej kredytów oraz  należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw:
a) jeżeli wypłata następuje do dnia 30.11.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
b) jeżeli wypłata następuje po dniu 30.11.2009– w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.

 

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 108,73 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.