FB

mobile

Raporty bieżące

PBG/2/CG/2013: Pytania zadane przez Akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 października 2013 roku.

2013-10-25

Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które wznowiło obrady w dniu 21 października 2013 roku (przerwę ogłoszono w dniu 30 września 2013 roku) jeden z obecnych podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy, poprosił Zarząd o przedstawienie argumentacji dla Akcjonariuszy  reprezentujących 72% akcji, które nie biorą udziału w postępowaniu układowym, jednak zostaną dotknięci jego konsekwencjami i udzielenie odpowiedzi jakie korzyści akcjonariusze drobni odniosą w związku z głosowaniem na tak, na przedstawione projekty uchwał.

Pani Kinga Banaszak-Filipiak – Wiceprezes Zarządu PBG, odpowiadając na pytanie Akcjonariusza podkreśliła, że przyjęcie proponowanych uchwał umożliwi doprowadzenie do zawarcia Układu z Wierzycielami. Obecnie sytuacja Spółki jest trudna i niepewna, wypracowanie porozumienia z Wierzycielami a w konsekwencji zawarcie układu sprawi, że sytuacja PBG będzie bardziej stabilna i przewidywalna, co umożliwi kontynuowanie bieżącej działalności operacyjnej. 

Następnie Akcjonariusz zadał pytanie kiedy nowe, wyemitowane akcje zostaną dopuszczone do obrotu.

Odpowiedzi udzielił w imieniu Spółki Doradca  - Mecenas Artur Zawadowski, reprezentujący Kancelarię WEIL, Gotshal&Manges. Poinformował, że wyemitowane akcje będą wprowadzone do publicznego obrotu po zawarciu Układu. Wymaga to spełnienia pewnych procedur. Zmiana kapitałowa polega na  obniżeniu kapitału,  pozbawieniu uprzywilejowania co do głosu akcji imiennych , oraz umożliwieniu emisji akcji dla Wierzycieli.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 36,11 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.