FB

mobile

Raporty bieżące

92/2007: Nabycie aktywów znaczących przez spółkę zależną

2007-09-03

Zarząd PBG SA powziął informację, o nabyciu przez spółkę zależną - Infra Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2007 roku, od osób fizycznych, udziałów w spółce "PRIS" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Infra nabyła łącznie 897 udziałów, każdy o wartości nominalnej równej 100 zł, za łączną kwotę 1 632 960,00 zł. Zakupione udziały stanowią w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów 51,02%, a zatem spółka "PRIS" Sp. z o.o., jest po transakcji spółką zależną od spółki INFRA Sp. z o.o.
Spółka "PRIS" Sp. z o.o. realizuje zadania z zakresu renowacji, monitoringu rurociągów oraz technologii bezwykopowych, a zakup jej udziałów przez spółkę Infra, wzmocni wykonawczo Grupę Kapitałową PBG w tym obszarze.
Spółka Infra Sp. z o.o. nie zamierza zmieniać profilu działalności spółki "PRIS" a inwestycja w jej udziały traktuje jako długoterminową.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,77 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.