FB

mobile

Raporty bieżące

86/2005: Zawarcie umowy znaczącej

2005-11-23

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 23 listopada powziął informację o zawarciu transakcji z firmą TESGAS S.A., w konsekwencji których zawarta została umowa znacząca na łączną kwotę 17.364.635 zł.

Przedmiotem umowy na najwyższą kwotę jest "Kompleksowe wykonanie instalacji odparowania gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową gazu podwyższonego ciśnienia w miejscowości Wysogotowo wraz z gazociągami przyłączeniowymi do nowo budowanej kotłowni w budynku biurowo-magazynowej i do istniejącej sieci na terenie zakładu oraz pełną dokumentacją projektowo-techniczną". PBG S.A. pełni w umowie funkcję Zamawiającego. Wartość umowy to 2.500.000 zł. Zakończenie prac planowane jest na dzień 31.10.2006 roku.

W umowie przewidziano następujące kary umowne:
- za opóźnienie w odbiorach poszczególnych etapów prac oraz odbioru końcowego - 0,01% za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad - 0,01% za każdy dzień opóźnienia;
- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron - 10% wartości umowy.

Umowa uznana została za znaczącą w oparciu o kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) RO

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 68,52 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.