FB

mobile

Raporty bieżące

79/2005: Zawarcie umowy znaczącej

2005-10-31


Treść:

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 31 października 2005 roku powziął informację o zawarciu przez firmę Control Process Sp. z o.o., upoważnionej do działania w imieniu Konsorcjum PBG S.A. - Control Process Sp. z o.o., umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przez Konsorcjum zadania pod nazwą "Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Biszcza - 1, 4, 5 i Księżpol 10, 12, 15".
Umowa Konsorcjum przewiduje następujący podział robót podczas realizacji zlecenia:
- PBG S.A. - Lider Konsorcjum: 60% zakresu robót

- Control Process Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum: jako Generalny Wykonawca zrealizuje 40% zakresu robót.

W umowie ustalono następujące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:


- opóźnienia Wykonawcy w realizacji prac: 0,3% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;
- rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron, z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi druga Strona - 30% wynagrodzenia brutto

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy - 30% wynagrodzenia brutto.

Ustalono, iż gwarancja należytego wykonania przedmiotu umowy przez Konsorcjum, wystawiona jest w wysokości 5% wartości brutto umowy. Prace zrealizowane zostaną do dnia 26.10.2006 roku.

Konsorcjum jako Wykonawca z tytułu realizacji prac otrzyma 24.608.288,78 zł netto.
60% przedstawionej powyżej umowy, szacuje się na kwotę 14.764.973,25 zł i po zsumowaniu z umowami dotychczas zawartymi z PGNiG, stanowi umowę znaczącą wyrażoną w kwocie 17.381.564,25 zł.

Umowa uznana została za znaczącą w oparciu o kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 0)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.