FB

mobile

Raporty bieżące

71/2005: Zawarcie umowy znaczącej

2005-10-03


Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 03 października 2005r. powziął informację o zawarciu z dniem 30 września 2005 roku umowy znaczącej ze Spółką FX Energy Poland Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest pełnienie przez PBG S.A. funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) dla zadania inwestycyjnego (inwestycji) pod nazwą "Zagospodarowanie złoża Wilga" i w ramach wykonywania wyżej wymienionej
funkcji PBG S.A. jako Wykonawca, zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej i formalno - prawnej, wykonania całości robót oraz oddania Zamawiającemu Inwestycji, wykonanej zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
Wynagrodzenie przysługujące PBG S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy "pod klucz", ustalono w ryczałtowej kwocie 19.870.000 zł netto. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na dzień 1 lipca 2006 roku.
Umowa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży gazu ziemnego ze złoża Wilga negocjowanej między Zamawiającym a Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, PBG S.A. złoży Zamawiającemu bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, ważną na czas realizacji umowy.
Na wykonane prace i dostawy, PBG S.A. udziela rękojmi i gwarancji jakości w okresie 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Ustalono następujące kary umowne:
a. za zwłokę w terminie przedstawienia do odbioru projektu technologicznego:
* w okresie dwóch pierwszych tygodni zwłoki - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
* w przypadku opóźnienia przekraczającego dwa tygodnie - 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
b. za zwłokę w realizacji Inwestycji:
* w okresie dwóch pierwszych tygodni zwłoki - 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
* w przypadku opóźnienia przekraczającego dwa tygodnie - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto;
c. za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad gwarancyjnych, zwłokę w
usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji jakości - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
d. za odstąpienie lub rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Umowę uznano za znaczącą w oparciu o kryterium kapitałów własnych.


Podstawa prawna:
RO § 5 ust.1 pkt 3)

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 78,06 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.