FB

mobile

Raporty bieżące

67/2007: Zawarcie warunkowej umowy znaczącej

2007-06-13

Spółki PBG S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2007 zawarł warunkową umowę znaczącą, której stroną jest Spółka Resources Services Ltd z siedzibą w Londynie.

Przedmiotem umowy jest Generalna Realizacja Inwestycji związana z budową Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) "Nowa Ruda" wraz z podłączeniem PMG do sieci gazowej.

Kwota umowna kontraktu określona została w wysokości 73.800.000 zł netto, w tym - prace projektowe oszacowane zostały na kwotę 1.800.000 zł, koszty postępowania w celu uzyskania wymaganych zgód, zezwoleń i decyzji na budowę magazynu na kwotę 1.000.000 zł i wstępny test szczelności magazynu na kwotę 4.000.000 zł.

Generalna Realizacja Inwestycji, obejmuje następujące prace: projektowe, wykonawstwo robót, dostawy, montaż i rozruch instalacji PMG wraz z podłączeniem PMG do sieci gazowej, wykonanie końcowych testów szczelności PMG, uzyskanie wszelkich stosownych zgód związanych z zakończeniem Inwestycji i użytkowaniem PMG przez Resources Services Ltd.

Wejście w życie umowy uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

1) zawarciu przez Resources Services Ltd porozumienia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach, na mocy którego PBG SA będzie mogło wykonać test szczelności oraz przeprowadzić postępowanie w celu uzyskania zgód, zezwoleń i decyzji na budowę magazynu;
2) po uzyskaniu zadowalających wyników wstępnego testu szczelności;
3) po wygraniu przez Resources Services Ltd przetargu na nabycie mienia kopalni Nowa Ruda od Skarbu Państwa.

PBG SA zobligowane zostało na mocy umowy do zapewnienia obowiązywania - od chwili podpisania umowy do chwili podpisania protokołu Odbioru Końcowego- następujących umów ubezpieczenia OC:
- OC kontraktowa i deliktowa do kwoty 40.000.000 zł, w tym za szkody w środowisku do kwoty 5.000.000 zł;
- OC za szkody w powierzonym przez Resources Services Ltd mieniu - do kwoty odpowiadającej pełnej wartości tego mienia, nie niższej niż 10.000.000 zł;
- OC projektanta do kwoty 11.000.000 zł.

W umowie ustalono następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy PBG - 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę w usunięciu wad - 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
- za odstąpienie lub rozwiązanie umowy - 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto;

Łączna wartość kar umownych ograniczona jest do 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 58,26 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.