FB

mobile

Raporty bieżące

60/2017: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej zawarcia Ugody ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

2017-12-18

Zarząd PBG S.A. (dalej jako PBG lub Spółka), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia MAR, publikuje niniejszym opóźnioną informację poufną, dotyczącą zawarcia Ugody ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd PBG S.A. (dalej jako PBG lub Spółka) informuje, że dnia 15 grudnia 2017 roku Spółka oraz Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (dalej jako SP – GDDKiA) oraz inne zaangażowane podmioty zawarły przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny ugodę dotyczącą m.in. spraw, w których stroną była Spółka, (dalej jako Ugoda). Wejście w życie Ugody kończy prowadzone przez PBG negocjacje ugodowe z SP – GDDKiA i stanowi zakończenie wszelkich sporów sądowych zawisłych między stronami Ugody a dotyczących realizacjikontraktów na budowę autostrady A1, objętych m.in. umową nr GDDKiA-O/BY-R-2/2811/11/2010 na „Budowę Autostrady A1 Toruń – Stryków, Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366” (dalej jako Umowa 1) oraz umową nr GDDKiA-O/BY-R-2/2811/10/2010 na „Budowę Autostrady A1 Toruń – Stryków, Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850” (dalej jako Umowa 2), o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym 31/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.

 

Zgodnie z treścią Ugody, Strony dokonały rozliczenia wzajemnych roszczeń będących przedmiotem postępowań sądowych objętych Ugodą oraz wynikających z rozliczenia roszczeń podwykonawców, dostawców i usługodawców, co pozwoliło na ostateczne zakończenie toczących się miedzy stronami ugody sporów sądowych.

 

Treść zawartej Ugody jest poufna.

 

Zarząd uznał takie zakończenie sprawy za najkorzystniejsze dla Spółki pod względem biznesowym, finansowym, prawnym i wizerunkowym. Decyzja ta eliminuje ryzyka i ogranicza koszty ponoszone w związku z prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących Umowy 1 i Umowy 2.

Pliki:

raport bieżący 60/2017 (.pdf - 39,58 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.