FB

mobile

Raporty bieżące

60/2007: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę z Grupy Kapitałowej PBG

2007-06-08

 Zarząd PBG SA powziął informację, że w dniu 6 czerwca 2007 zawarta została przez konsorcjum firm:
- Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. (lider konsorcjum), 
- Infra Sp. z o.o. (partner konsorcjum- spółka z GK PBG), 
- Hydrobudowa Gdańsk SA (partner konsorcjum)
umowa na Rozbudowę oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód, Etap III - Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa, zadanie 1 i 3. Zamawiającym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wynagrodzenie netto Konsorcjum określone zostało w kwocie 13 575 083,66 Euro.
Termin zakończenia ustalono na dzień 6.01.2010r. (tj 44 miesiące od dnia zawarcia umowy).
Roboty będące przedmiotem niniejszego kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego
Maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy 10% Kwoty kontraktowej netto, określonej w umowie.
Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,08 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.