FB

mobile

Raporty bieżące

52/2005: Zawarcie umowy znaczącej

2005-08-01


Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że powziął informację o zawarciu umów, w wyniku których wartość transakcji ze spółkami z Grupy PGNiG, przekroczyła wartość umowy znaczącej. Łączna wartość umów wynosi 16.210.320,25zł.
Umowa na najwyższą kwotę zawarta została dnia 5 lipca 2005 roku. Zleceniodawcą jest Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest "Modernizacja węzła przesyłu gazu w Krobii - etap IV". Odbiór końcowy prac planuje się na dzień 25 listopada 2005 roku. PBG S.A., jako wykonawca, za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.550.000 zł.

W umowie ustalono następujące kary umowne:
- za odstąpienie od umowy- 10% kwoty umownej brutto zamówienia;
- za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 0,5% wynagrodzenia umownego;
- za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zapłaci 0,5% wynagrodzenia umownego;

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
RO § 5 ust.1 pkt 3)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,02 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.