FB

mobile

Raporty bieżące

5/2022: Rozpoczęcie negocjacji sprzedaży akcji RAFAKO S.A. należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki

2022-03-02

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie warunkowej oferty na zakup akcji RAFAKO należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki („Oferta Warunkowa”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/69-2020-zawarcie-umowy-w-sprawie-doradztwa-finansowego-i-transakcyjnego.html, w przedmiocie zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Spółką, RAFAKO S.A. w Raciborzu (dalej „RAFAKO”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym (dalej „Doradca”) w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla RAFAKO, w tym m.in. poprzez sprzedaż należącego pośrednio i bezpośrednio do Spółki pakietu akcji spółki RAFAKO  obecnie stanowiącego 26,4% akcji spółki RAFAKO oraz uzyskania dla RAFAKO finansowania (dalej „Proces Inwestorski”) informuje, że w dniu 2 marca  2022 roku Spółka dokonała kierunkowej akceptacji Oferty Warunkowej, w tym, oferowaną przez inwestora cenę sprzedaży akcji RAFAKO w wysokości 0,67 złotych za jedną akcję.

W dniu 2 marca 2022 r. Doradca przekazał inwestorowi w imieniu Spółki informację o kierunkowej akceptacji Oferty Warunkowej i zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji na podstawie Oferty Warunkowej bez przyznania prawa wyłączności. 

Spółka zwraca uwagę, że Warunkowa Oferta nie obejmuje wszystkich przedmiotowo istotnych warunków sprzedaży akcji RAFAKO, które będą podlegać negocjacjom.  Spółka i inwestor mogą zakończyć w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży bez podawania przyczyn. 

Zarządca spółki PBG wskazuje również, iż zakończenie procesu inwestorskiego jest uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód formalnych i akceptacji warunków potencjalnej transakcji przez Radę Wierzycieli oraz Obligatariuszy PBG.

Pliki:

raport bieżący 5/2022 (.pdf - 49,14 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.