FB

mobile

Raporty bieżące

49/2010: Podpisanie przez PBG S.A. Porozumienia w sprawie sprzedaży akcji spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A.

2010-09-15


Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 15 września 2010 roku jako strona negocjacji z potencjalnym inwestorem zagranicznym („Inwestor”), podpisał Porozumienie, na mocy którego Strony potwierdziły, że są zainteresowane nawiązaniem współpracy kapitałowej w zakresie oferowania usług na rynku budowlanym i operatorskim w Polsce oraz za granicą.

Strony uzgodniły, że po zakończeniu negocjacji i w zależności od ich wyniku, w tym w szczególności w zależności od wyniku przeprowadzonego przez Inwestora due diligence, a także po uzyskaniu koniecznych i wymaganych prawem zgód, Strony wspólnie dokonają transakcji (na podstawie odrębnych umów), w wyniku której Inwestor nabędzie bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmiot, w którym posiada udziały: 1) akcje Hydrobudowa Polska S.A., spółki zależnej od PBG S.A., stanowiące 51% w kapitale zakładowym spółki Hydrobudowa Polska S.A. za kwotę  431.000.000 zł oraz 2) akcje APRIVIA S.A., spółki zależnej od PBG S.A., stanowiące 50,1% w kapitale zakładowym spółki APRIVIA S.A. za kwotę 75.000.000 zł.

Od dnia podpisania Porozumienia, aż do chwili jego rozwiązania albo do dnia zamknięcia transakcji lub do dnia 15 marca 2011 roku, PBG S.A. wstrzyma wszelkie działania związane oferowaniem do sprzedaży akcji Spółek będących przedmiotem niniejszego Porozumienia.
Jednocześnie PBG S.A.  zadeklarowało, że po zakończeniu transakcji, PBG S.A. będzie posiadać nie mniej niż 12% akcji spółki Hydrobudowa Polska S.A. oraz 49,9% akcji APRIVIA S.A. z możliwością zwiększenia udziału w spółce Hydrobudowa Polska S.A. w przyszłości.
Porozumienie nie stanowi zobowiązania żadnej  ze Stron do przeprowadzenia transakcji opisanej powyżej.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 94,31 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.