FB

mobile

Raporty bieżące

44/2017: Otrzymanie Zawiadomienia w związku z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69b i w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie - korekta.

2017-08-23

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący 44/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku. Korekta dotyczy informacji zawartej w pkt 2) b. dotyczącej miejsca przeprowadzonej przez VTT transakcji sprzedaży akcji:

Było:„2) b.zbycie przez VTT w dniu 14 sierpnia 2017 roku, na rynku regulowanym, 8.250.000 akcji serii H, stanowiących 1,03% w kapitale i ogólnej liczbie głosów;”

Być powinno: „2) b. zbycie przez VTT w dniu 14 sierpnia 2017 roku, poza rynkiem regulowanym, 8.250.000akcji serii H, stanowiących 1,03% w kapitale i ogólnej liczbie głosów;

Tym samym treść  raportu po korekcie brzmi:

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 sierpnia 2017 roku Zawiadomienia sporządzonego w związku z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69b i w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5)  oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w zakresie znacznych pakietów akcji:

1)    składający Zawiadomienie:

VTT Fund Limited (dalej: „VTT”) oraz Vega Select Opportunities Fund Limited (dalej: „Vega”), (dalej łącznie jako “Zawiadamiający”);

2)    zakres Zawiadomienia:

a.    przeniesienie na VTT, na mocy umowy, w dniu 14 sierpnia 2017 roku przez Jefferies International Limited własności 13.270.740 akcji PBG, stanowiących 1,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym PBG;

b.    zbycie przez VTT w dniu 14 sierpnia 2017 roku, poza rynkiem regulowanym, 8.250.000 akcji serii H, stanowiących 1,03% w kapitale i ogólnej liczbie głosów;

3)    Informacja o liczbie akcji posiadanych po transakcji, udziale procentowym w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki po transakcjach wskazanych w punkcie 2) niniejszego raportu wg stanu na dzień 14 sierpnia 2017 roku:

a.    VTT bezpośrednio posiadał 65.672.636 akcji, stanowiących 8,17% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (wzrost z 2,46%);

b.    VTT było uprawnione do wydawania wiążących instrukcji JIL w zakresie wykonywania praw z 22.369 akcji stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów i tyle samo w ogólnej liczbie głosów (spadek poniżej 5%);

c.    Vega było uprawnione do wykonywania głosów z 11.832.189 akcji serii H stanowiących 1,47% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów;

d.    VTT i Vega razem mogą wykonywać prawa głosu z 77.527.118 akcji, stanowiących 9,64% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym.

 

Pełen tekst Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

O zawiadomieniu wcześniej składanym przez Zawiadamiającego Spółka informowała raportem bieżącym numer 49/2016 z dnia 19 listopada 2016 roku a następnie raportem bieżący, 42/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Pliki:

raport bieżący 44/2017_korekta (.pdf - 61,68 kB)

raport bieżący 44/2017 korekta - załącznik nr 1 Zawiadomienie (.pdf - 415,34 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.