FB

mobile

Raporty bieżące

44/2007: Sprawozdania Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PBG SA

2007-05-09

Zarząd Spółki PBG SA, zgodnie z zasadą nr 28 Dobrych Praktyk, publikuje sprawozdania przedstawione w dniu wczorajszym przez Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki .

"SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU DS. AUDYTU, PRZEDSTAWIONE NA RADZIE NADZORCZEJ DNIA 8 MAJA 2007 ROKU.

Informacje ogólne o Komitecie Audytu:

Komitet ds. Audytu, powołała Rada Nadzorcza PBG S.A., uchwałą Nr 2 z dnia 25 czerwca 2005 roku, Komitet ds. Audytu odpowiada w szczególności za:

- ocenę zakresu niezależności wybranego biegłego rewidenta i doradzanie Radzie Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta, a także warunków umowy z nim i wysokości jego wynagrodzenia. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta niż rekomendowany wymaga szczegółowego uzasadnienia,

- analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem możliwych do ujawnienia lub występujących konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego zjawiska,

- zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą,

- rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych członków jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, a także kwartalnych, półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.
Komitet ds. Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Komitet ds. Audytu w roku 2006 działał w składzie:
Dariusz Sarnowski
Adam Strzelecki
Jacek Krzyżaniak

W 2006 roku Komitet Audytu w ramach uprawnień i obowiązków wykonał następujące prace:

Ocena ryzyk finansowych związanych z przejęciem Hydrobudowy Śląsk SA w 2006 roku oraz ocena ich wpływu na wyniki finansowe Grupy PBG SA,

Wstępne opiniowanie sprawozdań finansowych PBG SA oraz GK PBG SA oraz interpretacja wyników finansowych dla Rady Nadzorczej,

1. Bieżąca ocena wpływu planowanych działań gospodarczych na wyniki Grupy PBG SA
2. Bieżąca współpraca z audytorem grupy,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ, PRZEDSTAWIONE NA RADZIE NADZORCZEJ DNIA 8 MAJA 2007 ROKU.

Informacje ogólne:

Komitet ds. Wynagrodzeń, powołany został uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3 z dnia 25 czerwca 2005 roku. Komitet ds. Wynagrodzeń odpowiada w szczególności za:

- ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,

- ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki,

- ustalanie planu premiowania na rok obrotowy.

Komitet Wynagrodzeń wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu.

Komitet ds. Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Komitet ds. Wynagrodzeń w roku 2006 działał w następującym składzie:
- Maciej Bednarkiewicz
- Wiesław Lindner
- Mirosław Dobru
Działalność Komitetu w roku 2006:

- ocena finansowych warunków zatrudnienia Zarządu Spółki;

- udział w procesie premiowania w ramach programu motywacyjnego za rok 2005;

- ocena wynagrodzeń otrzymywanych przez zarząd Spółki w odniesieniu do zakresu obowiązków oraz sposobu ich wykonywania;

- analiza polityki wynagrodzeń w PBG SA oraz w Spółkach z Grupy Kapitałowej."


Podstawa prawna: zasada nr 28 Dobrych Praktyk

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 67,14 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.