FB

mobile

Raporty bieżące

41/2017: Otrzymanie Zawiadomienia w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie.

2017-08-19

 

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2017 roku Zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust 1 pkt. 5) Ustawy o Ofercie, w zakresie znacznych pakietów akcji:

1)    składający Zawiadomienie:

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działający w imieniu funduszu PKO Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Zawiadamiający”);

2)    zakres Zawiadomienia:

zbycie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, na podstawie umowy, poza rynkiem regulowanym, przez Zawiadamiającego na rzecz Jefferies International Limited 9.961.860 akcji serii H, stanowiących 1,24% w kapitale i ogólnej liczbie głosów;

3)    Informacja o liczbie akcji posiadanych po transakcji, udziale procentowym w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki po transakcjach wskazanych w punkcie 2 niniejszego raportu wg stanu na dzień 11 sierpnia 2017 roku:

Zawiadamiający po transakcji nie posiada akcji PBG S.A.

 

Pełen tekst Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

O zawiadomieniu wcześniej składanym przez Towarzystwo, Spółka informowała raportem bieżącym numer 49/2016 z dnia 19 listopada 2016 roku.

Pliki:

raport bieżący 41/2017 (.pdf - 49,88 kB)

raport bieżący 41/2017 - załącznik nr 1 Zawiadomienie (.pdf - 202,97 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.