FB

mobile

Raporty bieżące

4/2014: Zawarcie przez spółkę z Grupy Kapitałowej spółki zależnej PBG Dom umowy przeniesienia własności nieruchomości.

2014-03-19

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o powzięciu informacji o zawarciu przez spółkę zależną – Galeria Kujawska Nova Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej „Galeria”) umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości niezabudowanej w skład której wchodzą cztery działki gruntu, położone w Bydgoszczy, z przeznaczeniem pod budowę centrum handlowego (dalej odpowiednio „Nieruchomość” albo „ „Umowa”). Umowa została zawarta w wykonaniu umowy warunkowej, o której Spółka informowała w raporcie 3/2014 z dnia 12 marca 2014 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html).

Umowa zawarta została w dniu 14 marca 2014 roku ze Centrum Handlowe Polska 6 Sp. z o.o. Sigma spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „Kupujący”).

Zgodnie z  Umową, cena sprzedaży Nieruchomości została określona na kwotę 130.503.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 24.403.000,00 zł). Płatność nastąpi w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy, przy czym z uwagi na wpłaconą z tytułu umowy przedwstępnej zaliczkę w wysokości 41.820.000 zł, Kupujący zapłaci Galerii kwotę 88.683.000,00 zł, w tym 53.883.000 zł na wskazany, należący do Galerii rachunek bankowy a kwotę 34.800.000 przeleje na rzecz wierzyciela Galerii.

Kupujący poddał się w Umowie rygorowi  egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC, do kwoty 113.598.000 zł co do obowiązku zapłaty Łącznej Ostatecznej Ceny Sprzedaży pomniejszonej o kwotę Zaliczki.

                                                                                                                                  

Jednocześnie Zarząd PBG informuje o powzięciu informacji o zawarciu w dniu 13 marca 2014 roku przez spółkę z Grupy Kapitałowej PBG Dom – Erigo I Sp. z o.o. (dalej „Erigo I”), Galerię oraz Kupującego umowy przystąpienia do długu Galerii. Beneficjentem umowy jest Kupujący. Na mocy tej umowy Erigo I przystąpił jako dłużnik solidarny obok Galerii z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z zawartej Umowy Warunkowej, o której mowa z raporcie 3/2014, dotyczących istniejących oraz przyszłych zobowiązań finansowych Galerii wobec Kupującego. Mogą nimi być wszelkie roszczenia odszkodowawcze płatne przez Galerię na rzecz Kupującego, oraz roszczenia o zwrot jakichkolwiek kwot uiszczonych lub poniesionych przez Kupującego.

 

Galeria oraz Erigo I są podmiotami zależnymi pośrednio od PBG, poprzez PBG Dom Sp. z o.o.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 34,02 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.