FB

mobile

Raporty bieżące

32/2019: Rezygnacja osoby zarządzającej z funkcji Członka Zarządu.

2019-09-27

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”), informuje, że w dniu 27 września 2019 roku Pani Kinga Banaszak-Filipiak, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 września 2019 roku. 

Powodem rezygnacji jest zmiana warunków dotychczas negocjowanego porozumienia przez największych Wierzycieli Spółki i ewentualne skutki tych zmian, polegające na ograniczaniu Spółki w sposobie regulowania jej zobowiązań, co zostało wyrażone w uchwałach podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy serii G, G1 i G3 w dniu 16 września 2019 r. Treść w/w uchwał na zlecenie Zarządu Spółki została poddana analizie prawnej pod kątem zgodności niektórych zapisów z przepisami prawa.

Zarząd PBG informuje, że w składzie dwuosobowym jest uprawniony do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej wszystkich spraw i tym samym działalność Spółki jest kontynuowana w sposób niezakłócony.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pani Kinga Banaszak-Filipiak będzie dalej wspierać operacyjnie Spółkę w ramach określonych zadań. 

Pliki:

raport bieżący 32/2019 (.pdf - 47,26 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.