FB

mobile

Raporty bieżące

32/2013: Zawarcie trójstronnego Porozumienia pomiędzy PBG, ING oraz PGNiG.

2013-10-25

W nawiązaniu do raportu nr 65/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r. Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG” ,„Spółka” lub „Strona”) informuje, o zawarciu w dniu 25 października 2013r. trójstronnego porozumienia pomiędzy PBG, ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank”, „ING” lub „Strona”) oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej „PGNiG” ,„Zamawiający” lub „Strona”) (dalej „Porozumienie”), które zmienia warunki zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu umowy ramowej z dnia 6 września 2007 r. z późn. zm. w postaci warunkowej cesji wierzytelności („Cesja Wierzytelności”) z Umowy o Generalną Realizację Inwestycji pn. „Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3” z dnia 19.11.2008r (dalej „Kontrakt”). W związku z Porozumieniem Bank będzie uprawniony, do otrzymania od Zamawiającego w imieniu PBG lub bezpośrednio od PBG, przysługujących Bankowi w związku z Cesją Wierzytelności, kwot w wysokości:

-  8.322.947 zł (po dokonaniu Odbioru Technicznego zgodnie z Kontraktem); oraz

-  6.697.101 zł (po dokonaniu Odbioru Końcowego zgodnie z Kontraktem)

tj. łącznie kwoty 15.020.048 zł (dalej „Gwarantowana Kwota Przelewu”), a nie jak dotychczas całości przysługującej PBG części wierzytelności z Kontraktu.

Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty całości Gwarantowanej Kwoty Przelewu do dnia 28 lutego 2014r., Spółka będzie zobowiązana uiścić brakującą część Gwarantowanej Kwoty Przelewu, w terminie do dnia 31 marca 2014r. Po otrzymaniu Gwarantowanej Kwoty Przelewu, Bank przeleje zwrotnie na rzecz PBG pozostałą część wierzytelności z Kontraktu. 

Zaspokajana w ten sposób zabezpieczona wierzytelność Banku wobec PBG, stanowi wierzytelność nieobjętą układem.

PBG oraz ING potwierdziły w zawartym Porozumieniu ogólną kwotę wierzytelności Banku wobec Spółki, która na dzień zawarcia Porozumienia wynosiła 181.477.407,91 zł.

Wykonanie Porozumienia umożliwi Spółce otrzymanie należnej jej części wynagrodzenia z tytułu Kontraktu.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,98 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.