FB

mobile

Raporty bieżące

30/2013: Pismo od Akcjonariusza dostarczone Spółce w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego obrady wznowione zostaną 21 października 2013r.

2013-10-18

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej treść informacji otrzymanej dnia 18 października 2013r. od Pana Jerzego Wiśniewskiego – Akcjonariusza uprawnionego do udziału w NWZ, zgodnie z przysługującym akcjonariuszom prawem wynikającym z art. 401 §5. KSH:

„W związku z negocjacjami prowadzonymi w przedmiocie Umowy Restrukturyzacyjnej
z Wierzycielami, przekazuję w załączeniu projekty uchwał do następujących punktów porządku obrad ogłoszonego przez Spółkę raportem bieżącym nr 25/2013 w dniu 3 września 2013 roku:

- projekt uchwały nr 3, dotyczącej punktu 6. porządku obrad;

- projekt uchwały nr 4, dotyczącej punktu 7. porządku obrad;

- projekt uchwały nr 6, dotyczącej punktu 9. porządku obrad;

- projekt uchwały nr 7, dotyczącej punktu 10. porządku obrad.

Zgłoszenie projektów uchwał wynika z uwag przedstawionych przez grupę Wierzycieli finansowych w trakcie trwania zarządzonej przerwy w obradach NWZ.

Wnoszę o poddanie pod głosowanie przez NWZ w dniu 21 października 2013 r. uchwał w treści jak proponuję w załączeniu.”

Jednocześnie Zarząd Spółki, przekazuje w załączeniu zgłoszoną przez Akcjonariusza treść projektów uchwał oraz otrzymaną korespondencję.

 

Podstawa prawna:

 

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 324,58 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.