FB

mobile

Raporty bieżące

28/2013 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z dnia 30 września 2013 roku, przerwa w obradach.

2013-09-30

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej, w dniu 30 września 2013 roku:

 

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syrycę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 7.856.775 z 4.116.775 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%)

Głosy za:  7.676.775

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 180.000

Pan Dariusz Sarnowski stwierdził, że uchwała została podjęta i przekazał dalsze prowadzenie obrad Panu Konradowi Syrycy, wybranemu na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Następnie Pełnomocnik Jerzego Wiśniewskiego złożył wniosek formalny w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach z następującym uzasadnieniem:

Pan Jerzy Wiśniewski pozostaje stroną negocjacji Spółki z Wierzycielami w przedmiocie Umowy Restrukturyzacyjnej. Treść projektu Umowy Restrukturyzacyjnej wraz z załącznikami została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 03 września 2013 roku. Mając na uwadze okoliczność, iż Uchwały Restrukturyzacyjne będące przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia NWZ stanowią również element treści Umowy Restrukturyzacyjnej (jako jej załącznik) i ustaleń w niej poczynionych, zasadne jest poddanie pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki takiego brzmienia Uchwał Restrukturyzacyjnych, które będzie efektem zakończonych negocjacji Spółki, Akcjonariusza i Wierzycieli. Do dnia dzisiejszego negocjacje te nie zostały zakończone, stąd uzasadniony jest wniosek o zarządzenie przerwy. Głosowanie nad Uchwałami Restrukturyzacyjnymi w dniu dzisiejszym dotyczyłoby treści Uchwał nieuzgodnionych ostatecznie przez strony Umowy Restrukturyzacyjnej.

 

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w upadłości układowej zarządza przerwę w obradach do dnia 21 października 2013 roku, godzina 12.00. Po wznowieniu, obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35 (Budynek A).

Oddano ważnych głosów: 7.856.775 z 4.116.775 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%)

Głosy za:  7.676.775

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 180.000

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które wznowione zostaną dnia 21 października 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, w budynku A.  

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 52,56 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.