FB

mobile

Raporty bieżące

26/2007: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału o emisję akcji serii F PBG S.A. oraz zmian w Statucie Spółki

2007-03-20

Zarząd PBG S.A. informuje, że dnia 20 marca 2007 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 13.03.2007r. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w KRS - Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału Spółki PBG S.A. Kapitał Spółki podniesiony został z 12.030.000 zł do 13.430.000 zł w wyniku zarejestrowania przez KRS 1.400.000 akcji serii F, o wartości nominalnej 1 zł/akcję.

Z zarejestrowanych 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, stanowiących 10,42% w kapitale zakładowym wynika 1.400.000 głosów, dających 7,81% w ogólnej liczbie głosów.

Po podwyższeniu kapitału z 13.430.000 akcji wynika łącznie 17.930.000 głosów.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że postanowienie KRS dotyczy również zmian w Statucie PBG S.A., którego tekst jednolity przekazuje w załączeniu, w oparciu o §97 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

W oparciu o §5 ust.1 pkt 9) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r


Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 43,80 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.