FB

mobile

Raporty bieżące

23/2018: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym PBG.

2018-11-08

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że dnia 7 listopada 2018 roku otrzymał od Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  (dalej „Bank”) zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Bank poinformował, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej „Raiffeisen”), zorganizowana część przedsiębiorstwa Raiffeisen przeszła na Bank oraz zgodnie z zasadami określonymi w planie podziału z dnia 28 kwietnia 2018 roku, w dniu 31 października 2018 roku Bank stał się bezpośrednim posiadaczem łącznej liczby 49.885.899 akcji PBG, stanowiących łącznie 6,202% kapitału zakładowego, które odpowiadają 49.885.899 głosom na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiącym 6,202% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PBG (dalej „Nabycie”).

Bank wskazał, że przed Nabyciem posiadał bezpośrednio 23.664.379 akcji PBG, z których przysługiwało 23.664.379 głosów, tj. stanowiących łącznie 2,94% oraz 2,94% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PBG.

Bank poinformował, że podmioty zależne od Banku nie posiadają akcji PBG oraz że zawarł z Jefferies International Limited umowę, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w zakresie 23.664.379 akcji serii H, stanowiących łącznie 2,94% oraz 2,94% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PBG.

Ponadto Bank poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez PBG, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy. Bank nie posiada też instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji PBG w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Pliki:

raport bieżący 23/2018 (.pdf - 41,83 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.