FB

mobile

Raporty bieżące

22/2017: Zaskarżenie postanowienia referendarza sądowego dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PBG S.A.

2017-05-30

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej również „PBG”, „Spółka”), informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 29 maja 2017 roku pisma Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyjaśnienie nieznanej Spółce okoliczności, w dniu 30 maja 2017 roku, po przeglądzie akt Spółki w KRS, powziął informację o złożeniu pisma stanowiącego skargę na postanowienie referendarza sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 listopada 2016 roku, dotyczącego rejestracji zmian w kapitale zakładowym i Statutu PBG. Odpis tego pisma nie został Spółce do dnia dzisiejszego doręczony.

 

Zarząd Spółki podejmuje kroki prawne w celu wyjaśnienia podstaw i zasadności skargi na przedmiotowe orzeczenie, jak również sposobu procedowania przez Sąd w tej sprawie. Spółka będzie udzielać dalszych informacji po analizie ustaleń.

Pliki:

raport bieżący 22/2017 (.pdf - 47,06 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.