FB

mobile

Raporty bieżące

22/2013: Oświadczenie Akcjonariusza dotyczące zbycia znacznego pakietu akcji

2013-07-16

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej podaje do wiadomości publicznej oświadczenie o następującej treści, otrzymanie w dniu 16 lipca 2013 roku od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm) informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki  PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 11 lipca 2013 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „FUNDUSZ”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 1 847 169 (jeden milion osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 12,92% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1 847 169 (jeden milion osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,24% ogólnej liczby głosów.

W dniu 16 lipca 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 121 804 (sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset cztery) akcje Spółki, co stanowi  0,85% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 121 804 (sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,68% ogólnej liczby głosów.”

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 29,33 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.