FB

mobile

Raporty bieżące

22/2009: Zawarcie umowy znaczącej na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie

2009-05-04

Zarząd PBG SA informuje, o zawarciu w dniu 04 maja 2009 roku przez Konsorcjum Firm w składzie ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG  – Lider Konsorcjum, ALPINE BAU GmbH – Partner Konsorcjum, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, HYDROBUDOWA POLSKA S.A – Partner  Konsorcjum oraz PBG S.A.  – Partner Konsorcjum umowy z Narodowym Centrum Sportu Sp. z o.o. działającym na rzecz i w imieniu Skarbu Państwa. Przedmiotem umowy jest  wykonanie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania stadionu, umożliwiającej rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek UEFA EURO 2012

Wartość zawartej umowy wynosi1 252 755 008,64 zł netto. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w ciągu 24 miesięcy od daty jej zawarcia.

Strony ustaliły następujący podział prac:

 • ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. - wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,
 • HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz PBG S.A.  wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania.W umowie zawarto postanowienia dotyczące kary umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. z tytułu zwłoki w osiągnięciu któregokolwiek z celów kluczowych nieprzekraczającej 14 dni kalendarzowych – karę umowną w wysokości 100 000 zł. za każdy dzień zwłoki;
 2. z tytułu zwłoki w osiągnięciu któregokolwiek z celów kluczowych przekraczającej 14 dni kalendarzowych – karę umowną w wysokości 1 000 000 zł. za 15 i każdy kolejny dzień zwłoki;
 3. z tytułu zwłoki w osiągnięciu całkowitego zakończenia wykonania nie przekraczającej 14 dni kalendarzowych – karę umowna w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;
 4. z tytułu zwłoki w osiągnięciu całkowitego zakończenia wykonania przekraczającej 14 dni kalendarzowych – karę umowna w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto za 15 i każdy kolejny dzień zwłoki;
 5. z tytułu zwłoki w usunięciu wady o ile wada ta uniemożliwi odbycie meczu piłkarskiego w okresie turnieju finałowego – karę umowną w wysokości 10 000 000,00 zł.;
 6. z tytułu zwłoki w usunięciu wady, której istnienie będzie powodować znaczną uciążliwość przy organizacji rozgrywek piłkarskich w okresie turnieju finałowego – karę umowną w wysokości 1 000 000,00 zł. za każdy dzień takiego opóźnienia  (kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej stwierdzonej i nieterminowo usuniętej wady);
 7. z tytułu zwłoki w usunięciu wady w odpowiednim okresie odpowiedzialności za wady, o ile istnienie tej wady uniemożliwi odbycie rozgrywek piłkarskich lub innych imprez masowych poza okresem turnieju finałowego – karę umowna w wysokości 100 000 zł. za każdy dzień zwłoki (kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej stwierdzonej i nieterminowo usuniętej wady);
 8. Z tytułu zwłoki w usunięciu wady w odpowiednim okresie odpowiedzialności za wady, o ile istnienie tej wady będzie powodować znaczną uciążliwość przy organizacji rozgrywek piłkarskich lub innych imprez masowych poza okresem turnieju finałowego – karę umowną w wysokości 70 000 zł. za każdy dzień zwłoki (kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej stwierdzonej i nieterminowo usuniętej wady);
 9. Z tytułu zwłoki w usunięciu wady innej niż wymienione powyżej w odpowiednim okresie odpowiedzialności za wady – karę umowną w wysokości 10 000 zł. za każdy dzień zwłoki(kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej stwierdzonej i nieterminowo usuniętej wady);
 10. Z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy – karę umowną w wysokości 15% całości wynagrodzenia netto;
 11. Z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy co do zapewnienia, iż Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy nie będą podnosić roszczeń przeciwko Zamawiającemu – karę umowną w wysokości równej kwocie, którą Zamawiający będzie zmuszony zapłacić danemu Podwykonawcy ( niezależnie od obowiązku zwrotu takiej kwoty Zamawiającemu na podstawie zawartej umowy)Strony ustaliły, iż łączna kwota kar umownych nie przekroczy 25%  wysokości całości wynagrodzenia netto. Kara umowna nie ma charakteru wyłącznego i Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych przewidzianych w umowie.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 54,01 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.