FB

mobile

Raporty bieżące

21/2007: Zmiana umowy znaczącej

2007-02-27

W nawiązaniu do raportu 48/2006 z dnia 22 maja 2006 roku (raport dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=828), Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 26 lutego br. powziął informację o zawarciu przez Spółkę PBG S.A. w dniu 18 lutego oraz 21 lutego br. aneksów zmieniających umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. na okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych. Aneks podnosi limit zaangażowania PZU S.A. z 33.000.000 zł do 50.000.000 zł. Ponadto rozszerzeniu uległ punkt dotyczący terminu obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy łącznie dla jednego kontraktu do 72 miesięcy, o zapis wprowadzający zastrzeżenie, że dwie spośród udzielonych gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad obowiązywać będą nie dłużej niż do dnia 12 października 2018 roku.Podstawa prawna:
Art. 56 ust.5 Ustawy o ofercie


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 73,23 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.