FB

mobile

Raporty bieżące

20/2017: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

2017-04-28

Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku:

1)    Pan Jerzy Wiśniewski wykonywał prawo z 183.488.639 głosów z 183.488.639 akcji, co stanowiło 35,011% głosów na ZWZ oraz stanowi 23,610% ogólnej liczby głosów;

2)    Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonywał prawo z 62.848.380 głosów z 62.848.380 akcji, co stanowiło 11,992% głosów na ZWZ oraz stanowi 8,087% ogólnej liczby głosów;

3)    Bank Zachodni WBK S.A. wykonywał prawo z 61.332.520 głosów z 61.332.520 akcji, co stanowiło 11,703% głosów na ZWZ oraz stanowi 7,892% ogólnej liczby głosów;

4)    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wykonywał prawo z 53.060.500 głosów z 53.060.500 akcji, co stanowiło 10,124% głosów na ZWZ oraz stanowi 6,827% ogólnej liczby głosów;

5)    Jefferies International Limited (JIL) wykonywał łącznie prawo z 149.206.649 głosów z 149.206.649 akcji, co stanowiło 28,470% głosów na ZWZ oraz stanowi 19,199% ogólnej liczby głosów, przy czym w tym JIL wykonywał prawo głosu z akcji następujących Akcjonariuszy, którzy reprezentowali akcje w ilości powyżej 5% na ZWZ:

a.    Jefferies International Limited (JIL) wykonywał prawo z 34.176.350 głosów z 34.176.350 akcji, co stanowiło 6,521% głosów na ZWZ oraz stanowi 4,398% ogólnej liczby głosów;

b.    UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem UniWIBID wykonywał prawo z 30.610.970 głosów z 30.610.970 akcji, co stanowiło 5,841% głosów na ZWZ oraz stanowi 3,939% ogólnej liczby głosów.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 524.091.348 akcji, z których wykonywali łącznie 524.091.348 głosów, stanowiących 67,436% w ogólnej liczbie głosów.

Pliki:

raport bieżący 20/2017 (.pdf - 41,38 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.