FB

mobile

Raporty bieżące

17/2020: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lutego 2020 roku.

2020-02-25

Zarząd spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274.709.838 akcji, z których wykonywali łącznie 274.709.838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 24 lutego 2020 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Michała Bednarkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Oddano ważnych głosów:  274.709.838 z  274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 274.709.838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Pani Kinga Banaszak-Filipiak,
 2. Pan Mariusz Treściński.

 

Oddano ważnych głosów:  274.709.838 z  274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 274.709.838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji Panią Helenę Fic.

 

Oddano ważnych głosów:  274.709.838 z  274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 193.231.722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81.478.116

*

Uchwała nr 3a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia zmienić ogłoszony projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej - w zakresie ilości członków Rady, w ten sposób iż projekt poddanej pod głosowanie uchwały brzmieć będzie w sposób następujący: 

 

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 29 pkt 5) Statutu, ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

 

Oddano ważnych głosów:  274.709.838 z  274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 193.231.722

Głosy przeciw: 57.236.556

Wstrzymano się od głosu: 24.241.560

*

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 29 pkt 5) Statutu, ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

 

Oddano ważnych głosów:  274.709.838 z  274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 193.231.722

Głosy przeciw: 57.236.556

Wstrzymano się od głosu: 24.241.560

*

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz§ 28 pkt 5) Statutu Spółki:

 

§ 1.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („ZCP”), tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa  ujętą w obszarze Realizacji,  Wsparcia Realizacji oraz Zakupów i Logistyki, działającym wcześniej w strukturze organizacyjnej PBG oil and gas  sp. z o.o. („POG”).
 2. ZCP obejmuje, między innymi:
  1. aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
  2. wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
  3. zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;
  4. zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;
  5. dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);
  6. know-how w zakresie działalności ZCP,
  7. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP.

3. Zbycie ZCP może polegać na sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego.

4. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.

 

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;

b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – g) powyżej;

c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;

d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;

e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;

 f)   zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;

g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Oddano ważnych głosów:  274.709.838 z  274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 217.473.282

Głosy przeciw: 57.236.556

Wstrzymano się od głosu: 0

 

Zarząd informuje, że w ramach głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oddano ważnych głosów:  274.709.838 z  274.709.838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 193.231.722

Głosy przeciw: 81.478.116

Wstrzymano się od głosu: 0

W związku z powyższym uchwała nie została podjęta.

 

Treść poddanej pod głosowanie uchwały:

Uchwała nr [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 26 ust. 2) Statutu oraz art. 430  § 1 ksh, postanawia:

  a) nadać § 37 ust. 1 Statutu Spółki treść następującą:

Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków oraz wyznacza spośród nich Prezesa Zarządu. Dodatkowo, w drodze uchwały może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem, że w okresie, o którym mowa w § 37 ust. 7 Statutu, Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.”;

b) nadać § 38 ust. 1 Statutu Spółki treść następującą:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy – oświadczenia składa Prezes Zarządu.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały.

 

Pliki:

raport bieżący 17/2020 (.pdf - 147,00 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.