FB

mobile

Raporty bieżące

17/2017: Zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości przez spółkę zależną.

2017-04-07

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Platan Hotel S.K.A. (dalej „Spółka Zależna”) w dniu 6 kwietnia 2017 roku z mLeasing Sp. z o.o. (dalej „Finansujący”) Umowy leasingu (dalej „Umowa leasingu”) nieruchomości położonej w Świnoujściu, zabudowanej budynkiem hotelowym (dalej „Nieruchomość”) oraz umowy sprzedaży, na mocy której zbyła na rzecz Finansującego Nieruchomość.

                                                                                                                  

Wartość finansowania leasingowego to kwota 20.648.550,00 PLN, oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 3,2%. Umowa leasingu zawarta została na okres 144 miesięcy. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na Spółkę Zależną m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o prowadzonej działalności. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy leasingu, Spółka Zależna ustanowiła standardowe w takich umowach zabezpieczenia, każde do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 47.200.000 zł, w tym  3 (trzy) weksle własne in blanco, rygor egzekucji, cesja wszelkich wierzytelności z posiadanych przez Spółkę Zależną ubezpieczeń, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych Komplementariusza związanych z jego uczestnictwem w Spółce Zależnej, zastawy rejestrowe oraz finansowe na akcjach w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Spółki Zależnej stanowiącym wyposażenie hotelowe, zastaw finansowy i rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach bankowych, podporządkowanie wszelkich wierzytelności istniejących i przyszłych względem Spółki Zależnej oraz kaucja zabezpieczająca.

 

Cena netto sprzedaży Nieruchomości ustalona została na kwotę 31.767.000,00 PLN i została pomiędzy stronami rozliczona zgodnie z warunkami umowy tak, że kwota w wysokości 20.648.550,00 PLN zostanie zapłacona w terminie 5 dni roboczych i przekazana na rachunek Spółki.

Pliki:

raport bieżący 17/2017 (.pdf - 54,11 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.