FB

mobile

Raporty bieżące

16/2019: Zarejestrowanie połączenia PBG z PBG oil and gas.

2019-06-03

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu w dniu 3 czerwca 2019 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (jako właściwy dla obu spółek) połączenia PBG jako Spółki Przejmującej z PBG oil and gas Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną. Połączenie nastąpiłow trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. w. zw. z art. 516 k.s.h., na podstawie Planu Połączeniasporządzonego zgodnie z art. 499 § 1 k.s.h. i w oparciu o uchwałę numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 roku (opublikowana raportem bieżącym nr 11/2019).

 

Szczegóły dotyczące Planu Połączenia zostały zaprezentowane przez PBG w raporcie bieżącym 4/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, raportach bieżących 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku i 6/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku oraz 11/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku.

Pliki:

raport bieżący 16/2019 (.pdf - 45,83 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.