FB

mobile

Raporty bieżące

16/2007: Sprzedaż akcji imiennych serii A

2007-02-14


W nawiązaniu do raportu 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 oraz raportu 15/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku (raport dostępny na stronie: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1065), Spółka PBG S.A. informuje, że otrzymała:

- oświadczenie złożone przez akcjonariusza założyciela, Pana Marka Grunta o nieskorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

- oświadczenia Pana Jerzego Wiśniewskiego, Prezesa Zarządu Spółki PBG S.A. oraz Pana Tomasz Worocha, Wiceprezesa Zarządu Spółki PBG S.A. o zawarciu transakcji kupna/sprzedaży 115.000 akcji imiennych serii A.

Transakcja zawarta została w dniu 13 lutego 2007 roku, poza rynkiem regulowanym, zgodnie z procedurą przewidzianą w §11 Statutu Spółki PBG S.A. Pan Jerzy Wiśniewski jako Kupujący nabył od Pana Tomasza Worocha 115.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, po cenie jednostkowej 250 zł. Tym samym Pan Jerzy Wiśniewski zwiększył stan posiadania z 4.380.054 akcji imiennych serii A, dających 36,41% udziału w kapitale zakładowym i 53,00% w ogólnej liczbie głosów, do 4.495.054 akcji imiennych serii A, stanowiących 37,37% udziału w kapitale zakładowym i dających 54,39% w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna:
art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. oraz art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku.


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 84,27 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.