FB

mobile

Raporty bieżące

14/2020: Wpłynięcie odpisu pozwu przeciwko spółkom z konsorcjum z udziałem PBG oraz GDDKiA.

2020-02-08

Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że otrzymał w dniu 7 lutego 2020 roku z Sądu Okręgowego w Warszawie, odpis pozwu datowanego na dzień 26 października 2018 roku złożonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Powód”) przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (dalej GDDKiA) oraz spółkom PBG oraz SIAC Construction Ltd i Syndykowi Masy Upadłości APRIVIA S.A. w upadłości likwidacyjnej o:

- zapłatę przez GDDKiA kwoty 321.979.667,00 PLN;

- ustalenie, że w zakresie dochodzonych przez Powoda roszczeń, roszczenia te nie przysługują SIAC, APRIVIA i PBG, z tych, które dochodzone są przez te spółki w toczącej się sprawie o zasądzenie od GDDKiA kwoty 508.041.844,73 zł, tytułem rozliczenia zadania pn. „Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” (dalej „Umowa”), realizowanego przez konsorcjum, z udziałem tychże spółek (raport bieżący PBG 11/2017 z dnia 3 marca 2017 roku).

Pliki:

raport bieżący 14/2020 (.pdf - 47,26 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.