FB

mobile

Raporty bieżące

14/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz projekty uchwał.

2019-05-29

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Wysogotowie, w siedzibie Spółki PBG S.A. przy ul. Skórzewskiej 35 (Budynek Z),  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Porządek Obrad

1.  Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Przedstawienie porządku obrad.

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.  Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.

7.   Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.

8.  Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

12.  Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynności związanych ze scaleniem akcji Spółki.

16.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

pełna treść ogłoszenia w załącznikach

Pliki:

raport bieżący 14/2019 (.pdf - 170,97 kB)

raport bieżący 14/2019 załącznik nr 1 (.pdf - 60,33 kB)

raport bieżący 14/2019 załącznik nr 2 (.pdf - 157,58 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.