FB

mobile

Raporty bieżące

12/2013: Zawarcie istotnego porozumienia przez PBG z Wierzycielem – Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce oraz sprzedaż akcji w spółce Grupa DUON S.A.

2013-04-22

Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”) informuje o rozliczeniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku transakcji sprzedaży akcji w spółce Grupa DUON S.A. (dalej „DUON”). W wyniku dokonanych w trakcie sesji giełdowej w dniu 17 kwietnia 2013 roku  transakcji pakietowych, PBG sprzedało wszystkie posiadane 15.718.841 akcje w kapitale DUON, stanowiące 15,34% w głosach i w kapitale zakładowym DUON.

 

Sprzedaż akcji DUON możliwa była dzięki zawarciu przez PBG w dniu 27 marca 2013 roku Porozumienia w sprawie zwolnienia zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „TRIGON”). Strony na mocy Umowy potwierdziły, że Bank posiada w stosunku do PBG wierzytelności z tytułu umów gwarancji zawartych na zabezpieczenie roszczeń Banku wobec podmiotów zależnych PBG oraz wierzytelności z tytułu umów o wystawienie gwarancji bankowych („Wierzytelności”), z których kwota 14.345.901,96 PLN stanowi wierzytelności wymagalne („Wierzytelności Wymagalne”). PBG nie dokonało spłaty Wierzytelności Wymagalnych a Bank, wobec braku spłaty, wszczął postępowania egzekucyjne („Postępowania Egzekucyjne”) skierowane do majątku PBG.

 

Na mocy Porozumienia, Strony uzgodniły, że:

1)      PBG zobowiązuje się przenieść na własność Banku, zgodnie z art. 4 ust. 4 niniejszego Porozumienia oraz art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, kwotę Kaucji w celu zabezpieczenia Wierzytelności Wymagalnych.

2)      Do dnia:

a.     uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu;

b.     albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu Postępowania Upadłościowego;

c.     albo uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia Postępowania Upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku Dłużnika.

Bank nie będzie uprawniony do wykorzystania środków wpłaconych tytułem Kaucji na spłatę Wierzytelności Wymagalnych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wiążących Bank orzeczeń i umów.

Porozumienie zawarte w zgodzie z realizowanym przez Spółkę Programem Dezinwestycji umożliwiło, , sprzedaż  należących do PBG  akcji DUON, na podstawie zgody Banku na jej przeprowadzenie oraz po złożeniu przez Bank wniosku o umorzenie Postępowań Egzekucyjnych w części obejmującej zajęcie Akcji. Ponadto, Bank zobowiązał się, że w okresie obowiązywania Porozumienia: podejmie wszelkie działania niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosków o umorzenie Postępowań Egzekucyjnych oraz nie cofnie tych wniosków ani nie złoży wniosku w ramach toczącego się Postępowania Upadłościowego o zmianę trybu tego postępowania na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Dłużnika lub wniosku o pozbawienie Dłużnika zarządu własnego.

Spółka nie podawała komunikatu o zajęciu akcji DUON z uwagi na fakt, że nie stanowią one aktywów znaczących.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 35,95 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.