FB

mobile

Raporty bieżące

116/2007: Korekta prognozy

2007-12-20

Zarząd spółki PBG SA na podstawie analizy realizowanych przez Spółkę kontraktów oraz prognozowanych wyników Spółek Grupy Kapitałowej, postanowił podwyższyć prognozę tegorocznych wyników finansowych.

Prognoza wyników finansowych za rok 2007, podana została raportem bieżącym nr 2/2007 z dnia 03.01.2007 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1066, a następnie skorygowana raportem bieżącym nr 104/2007 z dnia 10 października 2007 (dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1654). Zakładała ona osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 1.207,7 mln zł, zysku z działalności operacyjnej na poziomie 118,1 mln zł oraz zysku netto na poziomie 91,1 mln zł.

Skorygowana prognoza zakłada osiągnięcie zysku netto w wysokości 101 mln złotych.

Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów.

Podstawa prawna: § 5 ust1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,96 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.