FB

mobile

Raporty bieżące

11/2010: Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Ćwiertnia Sp. z o.o.

2010-03-15

Zarząd PBG S.A. informuje, że powziął informację o zawarciu, w związku z podpisaniem umów ze spółką Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. umowy znaczącej, z uwagi na fakt iż łączna wartość zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy umów wyniosła 101.502.030,52 zł netto.
Umową o najwyższej wartości spośród zawartych, jest podpisana w dniu 30 października 2009 roku, w której PBG pełni rolę Zleceniodawcy, a Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia jako Zleceniobiorca za wynagrodzenie w kwocie 33.075.000 zł netto zobowiązało się wykonać określoną w umowie część prac związanych z kompleksowym wykonaniem instalacji dla określonych obiektów, sieci kablowych AKPiA oraz sieci kablowych systemu bezpieczeństwa  ESD, związanej z realizacją inwestycji p. „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3”. Umowa została zrealizowana do dnia 18 listopada 2011 roku.
W ciągu 14 dni po zawarciu umowy Zleceniobiorca ustanowił na rzecz PBG Umowę Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie 5 weksli In blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości łącznej do 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj 4.035.150 zł.
W umowie ustalono następujące kary umowne:
- za odstąpienie od lub wypowiedzenie Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;
- za wszelkie opóźnienia w terminowym wykonaniu robót objętych Umową oraz w usunięciu wad, w stosunku do terminów ustalonych w Umowie – 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- za odstąpienie od lub wypowiedzenie Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy – 20% wynagrodzenia umownego brutto;
- za wykonanie Umowy za pośrednictwem osób trzecich bez uzyskania przez Zleceniodawcę zgody – kwota stanowiąca równowartość danej części prac, która w umowie została pierwotnie zlecona Zleceniobiorcy;
- za nieobecność przedstawiciela Zleceniobiorcy na spotkaniach – 2.000 zł
Umowy uznane zostały za znaczącą, z uwagi na kryterium kapitałów własnych PBG.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 95,08 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.