FB

mobile

Raporty bieżące

09/2010: Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką zależną PBG Technologia Sp. z o.o.

2010-03-03

Zarząd PBG S.A. informuje, że powziął informację o zawarciu, w związku z podpisaniem umów ze Spółką zależną – PBG Technologia Sp. z o.o. umowy znaczącej, z uwagi na fakt, iż łączna wartość zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy umów wyniosła 132.680.264,34 zł netto.
Umową o najwyższej wartości spośród zawartych, jest podpisana w dniu 5 października 2009 roku, w której PBG pełni rolę Zleceniodawcy, a PBG Technologia jako Podwykonawca za wynagrodzenie w kwocie 30.000.000 zł netto zobowiązało się wykonać określoną w umowie część prac związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w ramach zadania pn. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu dla potrzeb Euro 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz z zadaszeniem trybun I, II i III. Umowa została zrealizowana do dnia 31 grudnia 2009 roku.
W umowie ustalono następujące kary umowne:
- w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy – 10% wartości brutto  wynagrodzenia;
- za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót będących przedmiotem Umowy – 0,1% wartości brutto wynagrodzenia;
- za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji  - 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia  w stosunku do terminu zakończenia umowy;
- za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie  Umowy – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia;
- w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń – w wysokości 0,0005% wartości brutto wynagrodzenia.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy, miał on zapłacić Podwykonawcy 10% wartości wynagrodzenia.

Umowy uznane zostały za znaczącą, z uwagi na kryterium kapitałów własnych PBG.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 93,79 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.