FB

mobile

Raporty bieżące

09/2007: Dokonanie transakcji na papierach wartościowych PBG SA przez osoby zarządzające oraz członka Rady Nadzorczej

2007-01-18

Zarząd PBG S.A., informuje że uzyskał w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi informację o dokonaniu w dniu 18 stycznia 2007 roku na papierach wartościowych Spółki PBG S.A. transakcji, których rozliczenie i przeniesienie praw własności nastąpi w dniu D + 2, tzn. dnia 22 stycznia 2007 roku przez następujących akcjonariuszy:
- Prezesa Zarządu Jerzego Wiśniewskiego: transakcji sprzedaży w ramach giełdowych transakcji pakietowych oraz w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym przysługujących 4.380.054 praw poboru akcji serii F, w cenie 2,33 zł za prawo poboru;
- Członka Rady Nadzorczej Małgorzatę Wiśniewską: transakcji sprzedaży w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym przysługujących 3.279 praw poboru akcji serii F, w cenie 2,33 zł za prawo poboru, tym samym Pan Jerzy Wiśniewski i Pani Małgorzata Wiśniewska jako osoby powiązane, zbyli łącznie 4.383.333 praw poboru akcji serii F spółki PBG S.A.;
- Wiceprezesa Zarządu Tomasza Worocha: transakcji sprzedaży w ramach giełdowych transakcji pakietowych przysługujących 316.667 praw poboru akcji serii F, w cenie 2,33zł za prawo poboru oraz transakcji sprzedaży 200.000 akcji zwykłych w cenie 270,00 zł za akcję. Po rozliczeniu transakcji Pan Tomasz Woroch będzie w posiadaniu 116.667 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.170 akcji zwykłych na okaziciela PBG S.A.


Podstawa prawna: art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 83,46 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.