FB

mobile

Raporty bieżące

08/2010: Nabycie akcji Energomontaż Południe SA - zakończenie transakcji

2010-02-18

Zarząd PBG S.A.  w nawiązaniu do raportu 83/2009 z dnia 06.11.2009 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/83-2009-zlozenie-oswiadczenia-o-przyjeciu-oferty-objecia-warrantow-subskrypcyjnych-z-dn-28-pazdziernika-2009-r-i-objecie-warrantow-subskrypcyjnych.html) oraz raportu 86/2009 z dnia 20.11.2009 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/86-2009-zlozenie-przez-pbg-s-a-oswiadczenia-o-objeciu-akcji-energomontaz-poludnie-s-a.html) informuje, że w związku z rejestracją w dniu 17 lutego 2010 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod kodem ISIN: PLENMPD00018 akcji serii E Energomontaż Południe SA, spółka PBG SA skutecznie nabyła prawa z 17.743.002 akcji serii E firmy Energomontaż Południe SA., które stanowią 25% w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonywania 17.743.002 głosów, stanowiący 25% + 1 głos w ogólnej liczbie głosów. 


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,14 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.